Z.3228/17 od 15. ožujka 2017. godine

Općinski sud u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Omiš, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj pravnoj stvari predlagatelja predlagatelja NENADA ULIĆA (OIB: 70309361289), Tugare, Trg Poljičkih knezova 8, zastupan po punomoćniku Krešimiru Vukoviću, odvjetniku u ZOU  Gordana Vuković i Krešimir Vuković iz Omiša, Č.Ž.Dražojevića 1a, otvoren pojedinačni ispravni postupak :

a/ u ZU 429  k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3764 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Petričević Matija ž. Matina Rođ. Baričić, Tugare za  1/2  
Petričević Petar pok. Mate, Tugare za  3/40  
Petričević Ivan pok. Mate, Tugare  za 3/40  
Petričević Marin pok. Mate, Tugare za  3/40  
Petričević Bartul pok. Mate, Tugare za  3/40  
Jankov Ivka ž. Ante, Solin  za 3/40  
Sudjić Marija ud. Ante, Jesenice za  3/40  
Sudić Mare ud. pok. Mate  za 1/18  
Petričević Ivan pok. Mate za  1/18  
Petričević Marin pok. Mate za   1/18  
Petričević Bartul pok. Mate za   1/18  
Jankov Ivka ž. Ante, Solin za  1/18  
Petričević Petar pok. Mate   za 1/18  
Petričević Petar pok. Mate za   1/18  
Petričević Ivan pok. Mate za  1/18  
Petričević Marin pok. Mate za   1/18  
Petričević Bartul pok. Mate za   1/18  
Petričević Mirko pok. Mate  za 1/18  
Jankov Ivka ž. Ante za  1/18  
Sudić Mare ž. Mate za  1/18  
Mekinić Mate Matin za 361/34560  
Mekinić Marija Matina  za 361/34560  
Mekinić Ljubica Matina za 361/34560  
Mekinić Petar Matin za 361/34560  
Petričević Ivan pok. Mate za   9/28    
Petričević Bartul pok. Mate  za 2/28  
Petričević Petar pok. Mate  za 2/28  
Jankov Ivka ž. Ante za  2/28  
Petričević Ivka ud. Milana, Tugare, Kneza Trpimira 11  za 22229/725760  
Petričević Marina pok. Milana, Tugare, Kneza Trpimira 11  za 22229/725760  
Tičinović Katica žena Joška, Tugare, Kneza Trpimira 11 za 22229/725760  
 
b/ u ZU 31 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3759 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Bašić Mirko Petrov, Tugare za 1/3   (stegom povjerbene zamjene na korist muške djece Ante i Marka Bašića Petrović).  
Bašić Don Mirko pok. Petra za 1/6   (uz stegu povjerbene zamjene na korist muškog poroda rođenog i koji će se roditi od Ante Bašića pok. Petra, te se zabilježuje povjerbenska sveza na korist Ivana i Marka Bašića pok. Petra i njihovog muškog poroda, na 1/4 ostavštine od svakog).  
Bašić Ante pok. Petra za 1/6 (uz stegu povjerbene zamjene na korist muškog poroda rođenog i koji će se roditi od Ante Bašića pok. Petra, te se zabilježuje povjerbenska sveza na korist Ivana i Marka Bašića pok. Petra i njihovog muškog poroda, na 1/4 ostavštine od svakog).  
Bašić Don petar Antin za  1/3 (stegom povjerbene zamjene vrhu svega u korist muškog poroda Bašić Ante pok. Petra rođenog i koji bi se još mogao roditi).
 
c/ u ZU 1161 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3762 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Ulić Slavica Josipova za  1/8  
Ulić Jerko Josipov za  1/8  
Ulić Zorka Josipova  za 1/8  
Ulić Roko Josipov za  1/8  
Ulić Dušan Josipov za  1/8  
Ulić Ivka pok. Paške za  1/8  
Ulić Mate pok. Josipa za 1/4  
 
d/ u ZU 87 k.o. Tugare na nekretninama označenim kao čest.zgr. 170/1 i čest.zgr. 169 na kojima je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Bulić Mate Vlade pok. Josipa  za 3/48  
Bulić Josip pok. Josipa za  3/48  
Bulić Ana pok. Josipa  za 1/48  
Bulić Milka pok. Josipa za  1/48  
Bulić Marija pok. Josipa za  1/48  
Bulić Ivan pok. Jure za   1/32  
Bulić Mate pok. Jure  za 1/32  
Bulić Mare ž. Ivana za  1/32  
Vujičić Marija ž. Joze za  1/32  
Marčinko Marija za   1/6  
Bulić Ante pok. Marina  za 4/108  
Bulić Želimir pok. Marina za 4/108   
Bulić Zoja pok. Marina  za 3/108  
Bulić Ivan pok. Marina  za 4/108  
Bulić Ružica ud. Marina za  2/48  
Bulić Ivezić Joško pok. Marina za 1/48    
Bulić Ivan pok. Marina za 1/360  
Bulić Jure pok. Mate  za 1/32  
Barić Milan Viktorov   za 1/32  
Bulić Karlo pok. Frane   za 1/24  
Bulić Ante pok. Frane   za 1/24  
Kulić Anđelka rođ. Bulić  za 1/24  
Šerka Marija ž. Josipa za  1/32  
Bulić Ante pok. Frane, Split, Krležina 12  za 1/72  
Bulić Karlo pok. Frane, Split, A. Mihanovića 55 za   1/72  
Kulić Anđelka rođ. Bulić, Split, Domovinskog Rata 62 za  1/72  
Bulić Željko, Tugare  za 1/64  
Bulić Vedran, Tugare  za 1/64  
Bulić Želimir pok. Marina, Zadar, Avnoj-A 17 za   1/400  
Bulić Ivan pok. Marina, Tugare  za 1/400  
Bulić Ante pok. Marina, Tugare  za 1/400   
Bulić Zoja pok. Marina, Tugare  za 1/400  
Bulić Ivka rođ. Jurišić pok. Ante, Tugare, Tugare 43 za 6/400  
 
e/ u ZU 825 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zgr. 168 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Ulić Mate Josipov za 3/4  
Ulić Mate pok. Josipa za  1/4  
 
f/ u ZU 910 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zgr. 170/2 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Ulić Ivan pok. Paška za 1/12  
Ulić Josip pok. Paška za 1/12  
Bulić Marija pok. Stipe za  2/12  
Bulić Ivanica pok. Pavla za   2/12  
Bulić Ivanica pok. Pavla  za 1/36  
Bulić Ante pok. Marina za  1/18  
Bulić Anđelko Matin reč. Ban  za 5/36  
Bulić Ljubica ud. Josipa  za 1/90  
Bulić Marijo pok. Josipa za  1/90  
Bulić Darijo pok. Josipa  za 1/90  
Bulić Silvija pok. Josipa za  1/90  
Bulić Ursula pok. Josipa  za 1/90  
Bulić Frane pok. Jakova za  1/6  
Bulić Elsbeth Ursula ud. Marina, Tugare, Tugare 170 za 1/18  
 
g/ u ZU 1129 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zem. 6192/3 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Ulić Mate pok. Josipa za 1/1  
 
h/ u ZU 1166 k.o. Tugare na nekretnini označenoj kao čest.zem. 6192/4 na kojoj je uknjiženo pravo vlasništva u korist:
Bulić Vlado pok. Josipa za  1/6  
Bulić Vice ud. Josipa za   1/6  
Bulić Jozo pok. Josipa za   1/6  
Bulić Ana pok. Josipa  za 1/6  
Bulić Milka pok. Josipa za  1/6  
Bulić Marija pok. Josipa za 1/6  
 
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlaže se da se u ZU 429, ZU 31, ZU 1161, ZU 87, ZU 825, ZU 910, ZU 1129 i ZU 1166   k.o. Tugare  ispravi i provede upis prava vlasništva na nekretninama označenim kao čest.zem. 3764, 3759, 3762, 6192/3,/4, te čest.zgr. 168, 169, 170/1,/2 na način da se iste briše s imena i vlasništva upisanih suvlasnika uz istovremeni upis tog prava vlasništva na predlagatelja za cijelo.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se navedeni zemljišnoknjižni ulošci na taj način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižne uloške trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno prigovore, u roku  koji traje od dana 01. travnja 2017. godine  do 01. svibnja 2017. godine jer će nakon toga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.