Registri i matice

Da li na osnivačkoj sjednici političke stranke mora biti prisutno sto osoba?
Na osnivačkoj sjednici političke stranke mora osobno prisustvovati najmanje sto punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske koji svoju prisutnost na sjednici potvrđuju upisom i potpisom na Obrascu – Popis osnivača.
Da li političke stranke podnose prijavu o sklapanju koalicije s drugim političkim strankama radi upisa u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske?
Prema odredbama Zakona o političkim strankama političke stranke ne prijavljuju sklapanje koalicije s drugim strankama radi upisa u Registar političkih stranaka.
Koliko ima registriranih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj?
Političke stranke se upisuju u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske koji je javan i dostupan na službenoj web stranici ovoga Ministarstva.
Koji je najmanji iznos imovine s kojom se može osnovati zaklada ili fundacija?
Zakona o zakladama i fundacijama ne propisuje najmanji iznos imovine s kojom se zaklada ili fundacija može osnovati međutim, uz podnošenje zahtjeva za osnivanje zaklade ili fundacije, ovom Ministarstvu, između ostalih priloga, podnosi se i akt o osnivanju zaklade ili fundacije u kojem se točno određuje imovina namijenjena zakladnoj svrsi (osnovna imovina) ili svrsi osnivanja fundacije, s procjenom zaprisegnutog sudskog vještaka o njenoj vrijednosti i predvidivim prihodima koje bi ona mogla davati.
Da li nekretnine mogu biti osnovna imovina zaklade ili fundacije?
Nekretnine mogu biti osnovna imovina zaklade ili fundacije ako su iste u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja osniva zakladu ili fundaciju i koja aktom o osnivanju zaklade ili fundacije nekretninu kao imovinu namjenjuje za ostvarivanje svrhe zaklade ili fundacije.
Da li se može osnovati zaklada ili fundacija za brigu samo o jednoj osobi (djetetu ili starijoj ili nemoćnoj osobi)?
Prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama nije moguće osnovati zakladu ili fundaciju za brigu ili skrb samo o jednoj osobi odnosno Zakon ne propisuje osnivanje tzv. „osobne zaklade“.
Da li se isprave iz državnih matica mogu poslati e-mailom?
Ne. 
Da li se može sklopiti brak izvan službene prostorije?
Brak se može sklopiti i izvan službene prostorije na prikladnom mjestu(u prirodi, u atraktivnim i poznatim ugostiteljskim objektima, spomeniku kulture ili drugom mjestu koje za ženika i nevjestu ima posebno značenje ili važnost). Prikladnost mjesta za sklapanje braka procjenjuje matičar. Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se posebna naknada.
Što je dokaz da brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka?
Dokaz sklopljenog braka je izvadak iz matice vjenčanih koji izdaje matičar nakon izvršenog upisa činjenice sklopljenog braka u državnu maticu vjenčanih.
Kako pribaviti isprave iz državnih matica Republike Hrvatske (matica rođenih, matica vjenčanih i matica umrlih) za osobe koje žive u inozemstvu i nisu u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku?
Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, ukoliko je riječ o hrvatskom državljaninu. 

Također stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje isprava putem opunomoćenika, ili se pisanim putem može obratiti matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave.

Uz pisani zahtjev stranka je dužna priložiti i novčani iznos za upravnu pristojbu i za obrazac zatražene isprave.
Kako hrvatski državljanin koji je rođen ili sklopio brak u inozemstvu može pribaviti isprave ako nema mogućnosti ići u državu rođenja ili sklapanja braka?
Hrvatski državljanin koji je rođen ili je sklopio brak u inozemstvu, sa zahtjevom za izdavanje i dostavu isprava iz inozemstva može se obratiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Koje isprave su stranom državljaninu potrebne za sklapanje braka u Republici Hrvatskoj?
Ukoliko želi sklopiti brak u Republici Hrvatskoj, strani državljanin dužan je prilikom prijave namjere sklapanja braka matičaru u nadležnom matičnom uredu priložiti izvadak iz matice rođenih, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu da će brak kojeg sklopi u Republici Hrvatskoj biti priznat od nadležnih tijela u njegovoj zemlji.

Rečene isprave moraju biti izdane sukladno međunarodnim ugovorima i posebnim propisima te prevedene na hrvatski jezik.

Prilikom sklapanja braka, državljanstvo i identitet stranog državljanina matičar utvrđuje uvidom u inozemnu važeću putnu ispravu.

Za sve detaljnije informacije u svezi sklapanja braka stranka se može obratiti matičnom uredu u kojem namjerava sklopiti brak. Popis matičnih ureda s pripadajućim adresama i brojevima telefona nalazi se na web stranici ovog Ministarstva.
Kako pribaviti potvrdu o slobodnom bračnom stanju?
Potvrda o slobodnom bračnom stanju izdaje se hrvatskim državljanima prema podacima iz matice rođenih.

Radi izdavanja i dostave potvrde o slobodnom bračnom stanju stranka se može osobno, putem punomoćnika ili pisanim putem obratiti nadležnom matičnom uredu prema mjestu gdje je upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko se stranka nalazi u inozemstvu, zahtjev za dostavu isprave može se uputiti najbližoj  diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. 

Također, uz zahtjev za izdavanje rečene potvrde potrebno je da stranka podnese i presliku putovnice osobe s kojom namjerava sklopiti brak.