Isplata naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Prema ustaljenoj praksi, sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku od tri godine od njegovog započinjanja.

Ukoliko vam predmet na sudu nije riješen u navedenom razumnom roku, imate mogućnost podnijeti:
  • zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi 
  • zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku možete dobiti utorkom od 8,30 do 11,30 sati na broju telefona 01 3714 661 ili ih možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Suđenje u razumnom roku

Stranke kojima je rješenjem suda određena naknada zbog povrede prava  na suđenje u razumnom roku trebaju Ministarstvu pravosuđa i uprave podnijeti zahtjev za isplatu u kojem je potrebno navesti:
  • ime, prezime i OIB podnositelja,
  • adresu i kontakt broj telefona ili e-mail adresu,
  • IBAN računa na koji je potrebno izvršiti isplatu.
Zahtjevu je potrebno priložiti rješenje suda kojim je naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena s iskazanom klauzulom pravomoćnosti te punomoć, ukoliko će se naknada isplatiti na račun punomoćnika.