Državni stručni ispit

Slika /slike/Istaknute teme/DSI.jpg
Državni stručni ispit

Državni stručni ispit (u nastavku teksta: Ispit) polaže se pred Državnom ispitnom komisijom. Sjedište Komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Postupak polaganja te program Ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine, broj 61/06145/1201/1411/15124/15 i 27/17).
 
Obrazac prijave za polaganje Ispita, kao i ostali obrasci koji se koriste u postupku polaganja Ispita, propisani su Pravilnikom o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (Narodne novine, broj 103/06, 103/09 i 102/20). Obrazac Prijave za polaganje Ispita može se preuzeti u elektroničkom formatu na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave ili kupiti u Narodnim novinama.
 
Sve upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz organizaciju i provedbu Ispita, uključujući i vođenje evidencije o položenim ispitima, u Ministarstvu pravosuđa i uprave obavlja Služba za državni ispit, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Upravi za službenički sustav. 

Datum i mjesto polaganja državnog stručnog ispita

Obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja Ispita dostavlja se javnom objavom na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici. 
Ispit se polaže u pravilu subotom, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave (Zagreb, Maksimirska 63). Polaganje Ispita u pravilu počinje u 8,30 sati.
 
Izuzetno, polaganje Ispita može se obaviti i izvan Ministarstva pravosuđa i uprave na zahtjev tijela koje službenika upućuje na polaganje Ispita, o čemu odlučuje ministar Ministarstva pravosuđa i uprave, ako Ispit polaže veći broj službenika sa zajedničkim posebnim dijelom Ispita.

Pripreme za polaganje državnog stručnog ispita

Seminari za pripremu za polaganje Ispita održavaju se u Državnoj školi za javnu upravu.
 
Obavijest o terminu i mjestu održavanja seminara objavljuje se na web stranici Državne škole za javnu upravu.

Način polaganja ispita

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.


Opći dio Ispita polaže se samo usmeno, a posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.


Opći dio Ispita propisan je Programom općeg i posebnog dijela Ispita (koji je sastavni dio Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita) u glavama I. do VI. Programa.


Usmeni dio općeg dijela Ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
  1. Ustavno uređenje
  2. Sustav državne uprave
  3. Službenički odnosi
  4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Upravni postupak i upravni sporovi
  6. Uredsko poslovanje
  7. Osnove sustava Europske unije
Posebni dio Ispita propisan je u glavama VII. do LVI. Programa, u kojima se navode pravni izvori i literatura potrebni za pripremu određenog upravnog područja iz kojeg kandidat polaže posebni dio Ispita.


Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se kandidat osposobljava, odnosno koje obavlja.


Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima kandidat radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom državnog stručnog ispita u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem kandidat radi.


Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove srednje stručne spreme obavlja se, u pravilu, na dan određen za polaganje općeg dijela Ispita. Izrada pisane zadaće za poslove srednje stručne spreme može trajati najviše dva sata.


Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove za koje je propisani uvjet završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine (VŠ) te za poslove za koje je propisani uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) može se obavljati u trajanju dužem od jednog dana. Izrada pisane zadaće za navedene poslove može trajati najviše četiri sata.


Za vrijeme izrade pisane zadaće službenik može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće.


Službenik koji je pristupio polaganju Ispita, za vrijeme trajanja Ispita ne smije koristiti mobitel, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa Ispita i smatrat će se da Ispit nije položio.

Odgoda državnog stručnog ispita

Kandidat može iz opravdanih razloga, u pisanom obliku, odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti Ministarstvo pravosuđa i uprave najkasnije do dana određenog za polaganje Ispita.

O odgađanju odnosno odustanku od polaganja Ispita kandidat je dužan izvijestiti i državno tijelo koje ga upućuje na polaganje Ispita. 

Ne pristupanje polaganju Ispita

Službenik koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i službenik koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
 
Ako službenik ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatra se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.

Popravni Ispit

Službenik koji ne položi jedan ili dva predmeta pristupa u roku 30 dana popravnom Ispitu iz tih predmeta.

Nakon prvog polaganja odnosno pristupanja Ispitu službenik koji ne položi najviše dva predmeta, ima pravo pristupiti dva puta na popravni Ispit iz tih predmeta.

Ako je službeniku utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita prema posebnim propisima, ima pravo polagati Ispit najviše dva puta.

Kandidat koji u posljednjem pokušaju ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. O gubitku prava na polaganje Ispita donosi se rješenje o obustavi postupka.

Ponavljanje Ispita

Službenik koji ne položi tri ili više predmeta, ponavlja cijeli Ispit odnosno opći i posebni dio Ispita. Nakon ponavljanja cijelog Ispita, službenik ima pravo još jednom polagati popravni Ispit iz najviše dva predmeta.
 
Pri ponovnom polaganju Ispita odnosno drugi puta kandidat ima pravo ne položiti najviše dva predmeta i polagati popravni Ispit iz tih predmeta.
 
Ukoliko na popravnom Ispitu, odnosno treći puta ne položi Ispit, gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.
 
Kandidat kojem je utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita sukladno posebnim propisima, ima pravo polaganja Ispita najviše dva puta. Ako drugi puta ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.