Unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u tvrtku trgovačkog društva

Slika /slike/Istaknute teme/unosenje rijeci hrvatska.jpg
Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisano je da se riječ "Hrvatska" te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu unijeti u tvrtku društva samo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove uprave.
Člankom 20. stavkom 1. istoga Zakona propisano je da naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu.
 
O suglasnosti se odlučuje u upravnom postupku, a zahtjev se usvaja ako tvrtka odnosno pojedini sastojci tvrtke društva te predmet poslovanja odnosno djelatnost društva ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
 
Zahtjev podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva (osoba ovlaštena za zastupanje) ili opunomoćenik, odnosno osnivač društva ili opunomoćenik.
 
U zahtjevu se u slobodnoj formi ukratko obrazlažu razlozi za unošenje riječi „Hrvatska" ili njenih izvedenica ili prijevoda u tvrtku društva (prepoznatljivost, isticanje primarnog područja poslovanja, distinkcija između povezanih društava u pravnom prometu, itd.) te obrazloženje naziva tvrtke ako se radi o nazivu na stranom jeziku.
 
Zahtjevu se prilaže: 
 
  • opća ili specijalna punomoć za zastupanje, ako zahtjev podnosi opunomoćenik, a ako je punomoć sačinjena na stranom jeziku, uz ovjereni prijevod izrađen od ovlaštenog sudskog tumača sa stranog na hrvatski jezik 
  • nacrt osnivačkog akta trgovačkog društva koje se osniva, ovisno o obliku društva i broju članova društva (statut za d.d., društveni ugovor za d.o.o. ili k.d. ili j.t.d. odnosno izjavu o osnivanju za d.o.o. ili j.d.o.o.), odnosno izmijenjeni osnivački akt za društvo koje provodi promjenu tvrtke 
  • nacrt odluke o utvrđenju predmeta poslovanja (popis djelatnost) ako se zahtjev odnosi na društvo s ograničenom odgovornošću 
  • ako zahtjev podnosi strano trgovačko društvo (u svojstvu osnivača), zahtjevu se prilaže njegov aktivni izvadak iz registra trgovačkih društava države u kojoj to društvo ima sjedište (ne stariji od 6 mjeseci) uz ovjereni prijevod izrađen od stalnog sudskog tumača sa stranog na hrvatski jezik.
 
Sva navedene isprave prilažu se u izvorniku (ili ovjerenoj preslici), osim nacrta osnivačkog akta predmetnog društva i nacrta odluke o utvrđenju predmeta poslovanja.
 
Za društva koja su već registrirana u Republici Hrvatskoj nije potrebno prilagati službeni izvadak iz sudskog registra.
 
Zahtjev za pokretanje postupka stranka može neposredno podnijeti Ministarstvu pravosuđa i uprave u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili može zahtjev poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem u obliku elektroničke isprave sukladno posebnom zakonu. Postupak će se pokrenuti po zaprimanju urednog zahtjeva, kad stranka uz zahtjev dostavi sve gore navedene dokaze.
 
Ako stranka zahtjev podnosi neposredno (fizički), preporučljivo je isti predati u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave u Maksimirskoj 63 u Zagrebu.
U slučaju slanja zahtjeva poštom, preporučljivo je isti slati na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10000 Zagreb.
 
Prethodno navedene upute odgovarajuće se odnose i na zahtjeve za unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u tvrtku OBRTA ili ZADRUGE, sukladno odredbama posebnih zakona kojima se uređuje obrt, odnosno zadruge.