Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela

Upis u Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela i zahtjev za dodjelu brojčane oznake javnopravnom tijelu

Ministarstvo pravosuđa i uprave, u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21, dalje: Uredba), utvrđuje i vodi Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela (dalje: Popis) u elektroničkom obliku. Popis je javan za pregled i pretraživanje putem poveznice https://jpt.gov.hr/Prod/ za sve zainteresirane osobe.

Javnopravna tijela za potrebe svojih aplikacija mogu dohvaćati podatke Popisa putem API sučelja. Implementirane su tri API metode koje su javno dostupne na testnom i produkcijskom okruženju: dohvat javnopravnog tijela na temelju brojčane oznake, dohvat javnopravnog tijela na temelju OIB-a i dohvat aktivnih oznaka na trenutni datum. (Primjeri za dohvat podataka)
 

  1. Tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska dodjeljuje brojčanu oznaku, odnosno unosi u Popis Ministarstvo pravosuđa i uprave.
  2. Pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima koje imaju više osnivača ili kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba te pravnim osobama koje obavljaju javnu službu dodjeljuje brojčanu oznaku, odnosno unosi u Popis nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba prema sjedištu pravne osobe.

Javnopravna tijela iz točke 1. zahtjev (poveznica na OBRAZAC 1) za dodjelu brojčane oznake podnose Ministarstvu pravosuđa i uprave elektroničkim putem na e-adresu: ZUP@mpu.hr.

Javnopravna tijela iz točke 2. zahtjev (poveznica na OBRAZAC 1) za dodjelu brojčane oznake podnose nadležnom upravnom tijelu županije ili Grada Zagreba, prema sjedištu pravne osobe, elektroničkim putem na odgovarajuću e-adresu (popis e-adresa u županijama ili Gradu Zagrebu).

Tijelo nadležno za dodjelu brojčane oznake, odnosno upis, podnositelju zahtjeva elektroničkim putem dostavlja obavijest o dodijeljenoj brojčanoj oznaci.

Sukladno prethodno navedenom, nadležnom tijelu se dostavlja obavijest o prestanku rada javnopravnog tijela (OBRAZAC 2) ili obavijest o promjeni podataka (OBRAZAC 3).