Antikorupcijski program za trgovačka društva

Vlada Republike Hrvatske je krajem 2009. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2010.-2012. (u daljnjem tekstu AKP), koji je ujedno bio sastavni dio revidiranog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije donesenog 18. ožujka 2010. (mjera 37).
 
Glavni ciljevi AKP-a za razdoblje 2010. – 2012. bili su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu, stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama te afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju. AKP-om su nadležna tijela trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu dobila zadatak da, rukovodeći se glavnim elementima borbe protiv korupcije, aktivnije razvijaju odgovarajuće upravljačke prakse te da kroz suradnju i partnerstvo svih nositelja antikorupcijskih mjera aktivno djeluju na ostvarenju prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike.

Tijekom provedbe ovog AKP-a izrađeno je pet izvješća o provedbi. Peto i posljednje Izvješće o provedbi AKP-a 2010. – 2012. izrađeno je u siječnju 2013. godine, s obzirom da je istekom 2012. godine proteklo razdoblje za koje je AKP bio donesen. Izvješće se zasnivalo na praćenju provedbe AKP-a putem ispunjenih upitnika koji su prikupljeni od 91 trgovačkog društva u većinskom državnom vlasništvu. Aplikacijom za koju nije bilo potrebno izdvojiti sredstva iz državnog proračuna, provedena je elektronska obrada podataka radi umanjenja faktora pogreške. Izjave kojima predstavnici trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske jamče za točnost podataka, pohranjene su na CD-u i sastavni su dio ovog Izvješća.

Novi Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. – 2020. donesen je u svibnju 2019. godine, Odlukom Vlade („Narodne novine“, broj 48/2019). Svrha donošenja novog AKP-a je jačanje antikoruptivnih mehanizama, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države. Ciljevi, mjere i smjernice AKP-a djelomično su formulirani sukladno postavljenim ciljevima i mjerama, odnosno prepoznatim korupcijskim rizicima unutar Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine te će u akcijskim planovima pojedinih trgovačkih društava iz danih smjernica biti određene konkretne aktivnosti kojima će se nastojati postići postavljeni ciljevi. Osim poštivanja nacionalnih zakonskih regulacija pojedinog područja, AKP daje i dodatni doprinos unaprjeđenju poslovanja iznad poštivanja propisanih zakonskih minimuma.   

Krajem prosinca 2020. od strane Vlade Republike Hrvatske je prihvaćen Antikorupcijski program za trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine po uzoru na Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 2019.–2020., a koji ima za cilj ojačati antikorupcijske standarde u predmetnim trgovačkim društvima na lokalnim i regionalnoj razini. Temeljem Antikorupcijskog programa planirana je izrada i provedba internih akcijskih planova u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.