Državni ispit

Slika /slike/Istaknute teme/DSI.jpg

Stupanjem na snagu Pravilnika o polaganju državnog ispita (Narodne novine, broj 70/20, 29/21, 39/22) 1. studenog 2022. godine, svi postupci koji se odnose na prijavu na Ispit i na obradu prijave, na organizaciju i provedbu Ispita, na izdavanje uvjerenja o položenome Ispitu provode se elektroničkim putem, odnosno u Aplikaciji za državni ispit (ADI sustavu). U novom sustavu za polaganje Ispita, svi službenici s obvezom polaganja Ispita polažu Ispit elektroničkim putem. 

Uspostava novog sustava polaganja Ispita doprinijet će uvođenju sustava kvalitete u postupak ispitivanja, omogućit će polaganje državnog ispita elektroničkim putem na središnjoj i regionalnoj razini te će doprinijeti standardizaciji postupka ispitivanja. Isto tako novi sustav polaganja Ispita osigurat će kandidatima jednake uvjete polaganja Ispita te objektivnu procjenu njihovog znanja, odnosno uspostavu transparentnog i objektivnog postupka ispitivanja što će spriječiti sve moguće rizike pogodovanja.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 70/19), kao i novim Zakonom o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23 u daljnjem tekstu - ZDS) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine izmijenjene su odredbe kojima se utvrđuje naziv, obveza, način polaganja, sadržaj i rokovi polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

Uspostavom državnog ispita otklonjeni su nedostaci i neučinkovitosti polaganja državnog stručnog ispita prvenstveno u odnosu na preklapanja u programima: ispita za zvanje, stjecanje ovlaštenja, posebnog dijela Ispita, vježbeničkih i prilagodbenih programa, a posebno višestruke provjere osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova radnog mjesta.

Odredbama članka 78. ZDS propisan je probni rad za osobe koje se primaju na neodređeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, a za vježbenike (osobe sa završenim obrazovanjem određene razine i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci), probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci, s tim da vježbenici mogu najranije tri mjeseca prije isteka probnoga rada pristupiti polaganju državnog ispita.  Probni rad produžit će se za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme korištenja rodiljnog, očinskog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta sukladno posebnom zakonu.

Odredbama članka 79. ZDS propisano je obavljanje probnog rada na način da se vježbenik za vrijeme probnoga rada osposobljava za samostalni rad za obavljanje poslova određenoga radnog mjesta, a može se radi osposobljavanja uputiti i na rad u druge ustrojstvene jedinice istog ili drugog državnog tijela. Čelnik tijela imenuje mentora vježbeniku koji daje upute i smjernice vježbeniku u vezi s poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen. Za mentora se može imenovati osoba koja ima najmanje istu razinu obrazovanja kao vježbenik te ispunjava ostale uvjete propisane uredbom kojom se uređuje izobrazba državnih službenika. Mentor ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje odlukom čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Odredbama članka 80. ZDS propisano je ocjenjivanje probnog rada na način da se probni rad državnog službenika ocjenjuje ocjenom:

a) »zadovoljava«, kada se na osnovi rada i pokazanog znanja i učinkovitosti državnog službenika može očekivati da će državni službenik i dalje uspješno izvršavati poslove radnoga mjesta
b) »ne zadovoljava«, kada se na osnovi rada i pokazanog znanja i učinkovitosti državnog službenika ne može očekivati da će državni službenik uspješno izvršavati poslove radnoga mjesta.

Državnom službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio, otkazuje se državna služba, o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka probnog rada. Državnom službeniku ne može se donijeti rješenje o prestanku državne službe otkazom izvan propisanog roka.

Slijedom navedenog svako državno tijelo postaje odgovorno prema svojoj nadležnosti za osposobljavanje svojih službenika za samostalno obavljanje poslova određenog radnog mjesta u određenom upravnom području.

 

ROKOVI POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

Status Probni rad Rok polaganja Najranije pristupanje ispitu Odredba propisa temeljem koje se polaže Ispit Odredba propisa temeljem koje se polaže Ispit I. razinu Odredba propisa temeljem koje se polaže Ispit II. razinu
Državni službenik primljen na neodređeno vrijeme 3 mjeseca Godina dana od početka rada Nakon probnog rada čl. 99.st.1. ZDS čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3. ZDS
Državni službenik primljen na neodređeno vrijeme u svojstvu vježbenika 12 mjeseci Godinu dana od početka rada 3 mjeseca prije isteka probnog rada čl.78. st. 3. i 99. st. 1.  ZDS  čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3 ZDS
Državni službenik primljen na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana 2 mjeseca Godinu dana od početka rada Nakon probnog rada čl. 99.st.3. ZDS čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3 ZDS
Državni službenik primljen na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju 2 mjeseca Godinu dana od početka rada/do kraja rada na određeno Nakon probnog rada čl. 99.st. 4. ZDS čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3 ZDS
Državni službenik raspoređen/ premješten na radno mjesto bez položenog državnog ispita ili s položenim državnim ispitom niže razine nema Šest mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto Po dostavi prijave čl. 99. st. 2. ZDS čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3 ZDS
Državni službenik koji nema položen ispit propisane razine na dan stupanja na snagu ZDS nema Šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZDS Po dostavi prijave čl. 157. st. 4. ZDS čl. 100. st. 2. ZDS čl. 100. st. 3. ZDS
Službenik JLPR primljen na neodređeno vrijeme 3 mjeseca Godina dana od početka rada Nakon probnog rada čl. 14. ZSNLPRS čl. 4. st. 2. Pravilnika o polaganju državnog ispita čl. 4. st. 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita
Službenik JLPR primljen na određeno vrijeme 2 mjeseca Godina dana od početka rada Nakon probnog rada čl. 14. ZSNLPRS čl. 4. st. 2. Pravilnika o polaganju državnog ispita čl. 4. st. 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita
Službenik JLPR primljen na određeno u svojstvu vježbenika 12 mjeseci Godinu dana od početka rada 2 mjeseca prije isteka probnog rada čl. 88. ZSNLPRS čl. 4. st. 2. Pravilnika o polaganju državnog ispita čl. 4. st. 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita
Službena osoba POJO koja rješava o pravima i pravnim interesima pravnih i fizičkih osoba u upravnom postupku Prema posebnim općim aktima te sklopljenim Ugovorom o radu     čl. 23. st. 2. ZUP čl. 4. st. 2. Pravilnika o polaganju državnog ispita čl. 4. st. 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita
 

 

RAZINE ISPITA

Člankom 100. ZDS državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o razini obrazovanja koja je uvjet za raspored na radno mjesto.
Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.
Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen sveučilišni odnosno stručni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili završen sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studij.

TIJELO NADLEŽNO ZA DRŽAVNI ISPIT

Odredbama članka 101. ZDS tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno je za razvoj i provedbu polaganja državnog ispita, te čelnik tog tijela imenuje osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala za provedbu državnog ispita pisanim ispitivanjem, te pravilnikom propisuje postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita.

OBAVIJEST O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA I TROŠKOVI ISPITA

Prema odredbama članka 102. ZDS, obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Troškove prvog polaganja državnoga ispita snosi državno tijelo koje službenika uputi na polaganje. Troškove drugog i trećeg polaganja državnog ispita snosi državni službenik.
 

PONAVLJANJE ISPITA

 
Prema odredbi članka 99. stavak 6. ZDS državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.
 

POSLJEDICE NE IZVRŠENJA OBVEZE POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA I PRODUŽENJE ROKA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

 
Odredbama članka 103. ZDS propisane su posljedice izvršenja obveze polaganja državnog ispita i produženje roka polaganja državnog ispita.
 
Državnom službeniku koji ne položi državni ispit u propisanom roku iz članka 99. stavaka 1. i 3. ZDS prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita dok će se državni službenik iz članka 99. stavka 2. ZDS koji ne položi državni ispit II. razine u propisanom roku, rasporediti na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZDS o stavljanju državnog službenika na raspolaganje Vladi.
 
U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog, očinskog ili roditeljskog dopusta te drugog opravdanog razloga rok za polaganje državnog ispita produžit će se na zahtjev državnog službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni, očinski ili roditeljski dopust ili drugi opravdani razlozi. Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita državni službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka toga roka. O produženju roka za polaganje državnog ispita donosi se u upravnom postupku posebno rješenje.
Državnom službeniku koji je primljen u državnu službu na određeno vrijeme rok za polaganje državnog ispita može se produžiti najduže do isteka roka na koji je primljen u službu. 
 

OSLOBOĐENJE I PRIZNAVANJE POLOŽENOG ISPITA

 
Odredbama članka 157. ZDS propisano je slijedeće: da položen državni stručni ispit za srednju stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom I. razine, a položen državni stručni ispit za visoku i višu stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom II. razine. Nadalje državni službenik koji je oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta određene razine obrazovanja, sukladno propisima koji su bili na snazi u vrijeme oslobađanja obveze polaganja državnog stručnog ispita, nije dužan polagati državni ispit odgovarajuće razine u smislu odredaba ovoga Zakona. Državni službenik koji nema položen ispit propisane razine dužan je ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te ako državni službenika ne položi državni ispit u propisanom roku, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit propisane razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, odgovarajuće će se primijeniti odredbe Zakona o stavljanju na raspolaganje.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Provjera znanja kandidata provodi se na pisanom ispitu koji sadrži zadatke višestrukoga izbora.
Zadatke višestrukoga izbora kandidat rješava odabirom (označavanjem) jednog od četiri ponuđena odgovora.
 
Ispit se polaže na računalu.

PREDMETI I PODRUČJA ISPITIVANJA

 
Ispit I. i II. razine sastoji se od sljedećih predmeta ispitivanja:
 1. Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije
 2. Sustav državne uprave
 3. Službenički odnosi i službenička etika
 4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Osnove Europske unije
 6. Osnove upravnog postupka, upravnog spora i uredskog poslovanja

Za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita, određena su područja ispitivanja.
 

ISPITNI KATALOG

Broj zadataka u Ispitu, zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja, razrada sadržaja pojedinih područja ispitivanja, ishodi učenja u pojedinim područjima ispitivanja, trajanje Ispita, pravni izvori i literatura za pripremu Ispita za pojedine predmete ispitivanja te druge informacije važne za pripremu kandidata za Ispit uređuju se Ispitnim katalogom za državni ispit, za svaku razinu Ispita.
Ispitni katalog objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
 

ISPITNI KOORDINATORI

Imenovanje ispitnih koordinatora

Čelnik javnopravnog tijela imenuje jednog ili više ispitnih koordinatora kao osobe ovlaštene za pristup i rad u ADI sustavu. Ispitni koordinatori se imenuju iz reda osoba koje u javnopravnom tijelu obavljaju poslove razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima.
Ispitni koordinator je dužan prijaviti kandidata za polaganje Ispita, zaprimati akte u svezi s polaganjem Ispita, te unositi statusne promjene kandidata u ADI sustav.
Ispitni koordinator na temelju pisanog zahtjeva kandidata za pristupanje polaganju Ispita provjerava u osobnom očevidniku, odnosno službenoj dokumentaciji ispunjava li kandidat uvjete za pristupanje polaganju Ispita.
Prijavu kandidata koji ispunjava uvjete za polaganje Ispita ispitni koordinator provodi unosom prijave i upisom svih potrebnih podataka o kandidatu u ADI sustav.
Kandidatu se pismena u postupku polaganja Ispita dostavljaju putem nadležnog Ispitnog koordinatora.


Pravovremena prijava i podaci prijave

Prijavljivanje kandidata je pravovremeno ako je izvršeno u ADI sustav najkasnije tri mjeseca prije isteka roka u kojem je kandidat dužan položiti Ispit.
 
Prijava kandidata sadrži sljedeće podatke:
 1. datum prijavljivanja
 2. ime kandidata
 3. prezime kandidata
 4. osobni identifikacijski broj (OIB)
 5. datum rođenja
 6. mjesto rođenja
 7. spol
 8. naziv institucije
 9. vrsta javnopravnog tijela (tijelo državne uprave ili drugo državno tijelo, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba s javnim ovlastima)
 10. status kandidata (državni službenik, službenik u upravnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, službena osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima)
 11. naziv radnog mjesta
 12. mjesto u kojem se nalazi radno mjesto
 13. potreban stupanj stručnog obrazovanja
 14. datum početka rada na radnom mjestu
 15. datum premještaja na radno mjesto u istom javnopravnom tijelu ili u drugo javnopravno tijelo
 16. vrsta radnog odnosa (neodređeno ili određeno vrijeme)
 17. trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 18. vježbenik (pripravnik)
 19. ukupno propisano trajanje vježbeničkog staža
 20. datum početka obavljanja vježbeničkog staža
 21. datum završetka obavljanja vježbeničkog staža
 22. zaposlenik na probnom radu
 23. datum početka probnog rada
 24. datum završetka probnog rada
 25. ocjena obavljenog probnog rada (ako je prijava dostavljena nakon obavljenog probnog rada)
 26. akt kojim je utvrđena obveza polaganja Ispita (rješenje, ugovor)
 27.  rok polaganja Ispita
 28. razina polaganja Ispita (I./II. razina)
 

Aktivnosti ispitnog koordinatora u ADI sustavu 

1.u vezi sa prijavom


U ADI sustav Ispitni koordinator dužan je unijeti i sljedeće podatke:
 • odredbu propisa temeljem koje se polaže Ispit
 • odredbu propisa temeljem koje se polaže određena razina Ispita
 • odgodu polaganja Ispita
 • datum produženja roka polaganja Ispita
 • promjenu osobnog imena, ako je ono mijenjano nakon podnošenja prijave iz članka 17. ovog Pravilnika
 • datum prestanka službe, ili radnog odnosa ako je prestala prije polaganja Ispita
Za prijavljene kandidate se pridružuju u ADI sustav sljedeći dokazi u PDF formatu:
 • rješenje o rasporedu na radno mjesto odnosno ugovor o radu kojim je utvrđena obveza i rok polaganja Ispita određene razine
 • svjedodžba ili diploma o završenom školovanju
 • izvadak iz Pravilnika o unutarnjem redu sa opisom poslova i uvjetima za raspored za osobe koje obavljaju poslove službene osobe prema čl. 23. Zakona o općem upravnom postupku
 • potvrda o radnom stažu ili druga isprava kojom se dokazuje radni staž
 • dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave
 

2.u vezi sa zaprimanjem svih pismena za kandidata


Kandidatu se pismena u postupku polaganja Ispita dostavljaju putem nadležnog Ispitnog koordinatora.


3.u vezi sa odgodom

 
 • pravovremena odgoda
Ispitni koordinator je dužan najkasnije tri dana prije termina polaganja Ispita u ADI sustav unijeti status odgode polaganja Ispita za kandidata koji ga pismenim ili usmenim putem obavijesti da nije u mogućnosti pristupiti polaganju Ispita zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) ili drugih opravdanih razloga čiju opravdanost ocjenjuje čelnik javnopravnog tijela.
Ukoliko kandidat dostavi obavijest o bolovanju ispitnom koordinatoru najkasnije do dana određenog za polaganje, Ispitni koordinator je dužan bez odgađanja isti dan unijeti odgodu polaganja Ispita.
Kandidatu kojem nije istekao rok polaganja Ispita, kod pravovremene odgode odobrit će se polaganje Ispita u idućem terminu.
 • nepravovremena odgoda
Kandidat koji nije pravovremeno zatražio odgodu polaganja Ispita, ali je zbog bolovanja ili drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti Ispitu može zatražiti odgodu polaganja Ispita, ako mu nije istekao rok polaganja Ispita.
Kandidat je dužan o odgodi obavijestiti Ispitnog koordinatora, a o razlogu je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.
U slučaju da čelnik javnopravnog tijela koje je uputilo kandidata na polaganje Ispita utvrdi opravdanost odgode, kandidatu će se odobriti polaganje Ispita u idućem terminu polaganja Ispita.
 

4.u vezi s produženjem roka za polaganje Ispita

U slučaju kada je kandidatu produžen rok za polaganje Ispita ispitni koordinator je dužan unijeti novi rok do kojeg je kandidat dužan položiti Ispit prema rješenju o produženju roka polaganja Ispita koje je donio čelnik javnopravnog tijela.

Ministarstvo pravosuđa i uprave će odrediti novi termin polaganja Ispita sukladno produženom roku za polaganje Ispita.

 

5.u vezi sa prekidom polaganja Ispita

Ako kandidat koji je pristupio polaganju Ispita iz zdravstvenih razloga ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi odustane od započetog polaganja Ispita, voditelj ispitivanja unosi u ADI sustav status Ispit prekinut, uz navođenje razloga zbog kojih je Ispit prekinut.
Kandidat je dužan zatražiti liječničku pomoć i naknadno dostaviti liječničku potvrdu, kojom se opravdavaju razlozi prekida Ispita.
Liječničku potvrdu kandidat dostavlja Ispitnom koordinatoru najkasnije u roku od dva dana od dana kada se Ispit održao, te ispitni koordinator u ADI sustav unosi da je Ispit prekinut iz opravdanih razloga.
Ukoliko prekid Ispita nije bio opravdan smatra se da kandidat Ispit nije položio.
 

6.u vezi s primjedbom na polaganje Ispita

Kandidat može izjaviti primjedbu u svezi s nepravilnostima provedbe Ispita te na bodovanje zadataka.
Primjedba se podnosi Ispitnom koordinatoru najkasnije u roku jednog dana od dana polaganja Ispita koji je bez odgode dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave putem ADI sustava.
Primjedba izjavljena izvan propisanog roka neće se razmatrati
 

POSTUPAK POLAGANJA ISPITA

 
Kandidati se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka Ispita.
Ako kandidat zakasni na početak Ispita manje od 30 minuta zbog opravdanih razloga (zdravstveni problemi, okolnosti u prometu i drugi izvanredni događaji), može pristupiti polaganju Ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Kandidat na Ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka Ispita stavlja na rub stola.
Kandidat tijekom Ispita ne smije koristiti niti imati u blizini mjesta na kojem piše Ispit mobilni telefon, druge elektroničke audio i video uređaje niti pisane materijale.
Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji te ostali materijali za vrijeme pisanja Ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to.
U slučaju prekida Ispita zbog tehničkih problema koji se ne mogu riješiti u roku od 30 minuta, voditelj ispitivanja unosi u ADI sustav status Ispit prekinut, uz navođenje razloga zbog kojih je Ispit prekinut.
Ministarstvo pravosuđa i uprave će uvrstiti kandidate na novi termin polaganja Ispita.
 

Nedozvoljena ponašanja kandidata na Ispitu

 1. nepridržavanje uputa voditelja i administratora ispitivanja,
 2. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,
 3. ometanje tijeka ispita ,
 4. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,
 5. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,
 6. zapisivanje/slikanje ispitnih zadataka,
 7. zamjena identiteta kandidata.

 
Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja jesu:

 • opomena - kao upozorenje kod prvoga primijećenoga nedozvoljenoga ponašanja
 • prekid Ispita nakon ponavljanja nedozvoljenog ponašanja
 • prekid Ispita u slučaju zamjene identiteta, bit će udaljen s Ispita te će se smatrati da nije položio Ispit.


Rezultati Ispita

Rezultat iz pojedinog predmeta Ispita izražava se bodovima i postotnim bodovima.
Svaki točno označen odgovor u zadatcima višestrukoga izbora donosi jedan bod.
Rezultati Ispita ocjenjuju se ocjenom „položio“ ili „nije položio“.
Ocjena se utvrđuje na temelju postignutih bodova iz svakog predmeta Ispita, koji se utvrđuju računalno.
Ispit se smatra položenim ako je kandidat uspješno položio sve predmete ispitivanja, odnosno točno odgovorio na najmanje 50 % zadataka iz svakog predmeta ispitivanja.
Nakon završetka polaganja Ispita kandidat ima pravo na prikaz rezultata iz pojedinog predmeta Ispita s ostvarenim bodovima.
Na zahtjev kandidata, voditelj ispitivanja omogućuje kandidatu uvid u njegov Ispit.
 
Statusi Ispita za svakog kandidata se automatski zapisuju u ADI sustav te Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ispitni koordinator koji je prijavio kandidata za polaganje Ispita imaju uvid u iste.
Ispit nije položen
 
Kandidat kojem je izrečena mjera prekida Ispita bit će udaljen s Ispita te će se smatrati da nije položio Ispit.
Kandidat koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i kandidat koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.