Ispitni katalog za državni ispit

Sukladno članku 2. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 70/20, 29/21, 39/22, u daljnjemu tekstu: Pravilnik), Ispitni katalog za državni ispit (u daljnjemu tekstu: Ispitni katalog) je temeljni dokument kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnome ispitu (u daljnjemu tekstu: Ispit) pojedine razine.
Sukladno članku 7. Pravilnika, broj zadataka u Ispitu, zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja, razrada sadržaja pojedinih područja ispitivanja, ishodi učenja u pojedinim područjima ispitivanja, trajanje Ispita, pravni izvori i literatura za pripremu Ispita za pojedine predmete ispitivanja te druge informacije važne za pripremu kandidata za Ispit uređuju se Ispitnim katalogom za državni ispit, za svaku razinu Ispita.
U Ispitnom katalogu opisano je što će se i kako ispitivati na Ispitu I.  i II. razine.
Sukladno članku 4. Pravilnika, Ispit se polaže za I. i II. razinu ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.
Ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.
Ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.
Ispitni katalog sadrži sljedeća poglavlja:
  1. Opće informacije o sadržaju Ispita, polaganju Ispita te načinu pripreme za Ispit
  2. Predmeti ispitivanja: specifikacije sadržaja i načina ispitivanja, primjeri zadataka te popis pravnih izvora / literature
Prvo poglavlje sadrži informacije o predmetima ispitivanja te informacije o načinu polaganja Ispita, izgledu i trajanju Ispita, bodovanju te rezultatima Ispita. U prvome poglavlju također je objašnjeno na koji se način kandidati trebaju pripremiti za Ispit.
U drugome poglavlju se za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita detaljnije razrađuje sadržaj koji se ispituje na Ispitu te se navode ishodi učenja odnosno konkretni opisi onoga što kandidati moraju znati u određenome području ispitivanja pojedinoga predmeta. Također se navodi zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja pojedine razine Ispita. Za svaki predmet ispitivanja dan je primjer zadatka kao i popis pravnih izvora / literature na temelju kojeg se kandidati trebaju pripremiti za Ispit pojedine razine.