Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06145/1201/14, 11/15 i 124/15) objavljujemo ažurirane pravne izvore za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita iz PROGRAMA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

 
POSEBNI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

​Članak 21.
Glava XLVIII. mijenja se i glasi:
 


»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja opće uprave, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. u dijelu koji se odnosi na udruge, vjerske zajednice, zaklade, fundacije i političke stranke:
1.1. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14)
1.2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u republici hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 4/15)
1.3. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine«, br 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)
1.4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (»Narodne novine«, br. 79/94 i 144/10)
1.5. Zakon o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95 i 64/01)
1.6. Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine«, br. 4/96, 103/01 i 144/10)
1.7. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02 i 73/13)
1.8. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 9/03, 24/04, 144/10 i 124/12)
1.9. 1Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve (»Narodne novine«, br. 15/03 i 16/03 – Međunarodni ugovori)
1.10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
1.11. Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina isprava (»Narodne novine«, broj 80/11)
1.12. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava (»Narodne novine«, broj 106/11)

2. u dijelu koji se odnosi na službeničke odnose:
2.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15)
2.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika, – članci 108. – 112.
2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)
2.4. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 i 153/13)
2.5. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13), u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje stranaca
2.6. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13)
2.7. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13 i 151/14)
2.8. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 8/06, 142/11 i 53/12)
2.9. Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07, 142/11 i 105/15)
2.10. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01. – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12., 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15)
2.11. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.12. Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, br. 32/15 i 97/15)
2.14. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja ispita)

3. u dijelu koji se odnosi na građanska stanja i matičarstvo:
3.1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15)
3.2. Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93 i 76/13)
3.3. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, broj 118/12)
3.4. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine«, broj 26/08)
3.5. Uredba o područjima matičnih ureda (»Narodne novine«, broj 2/98)
3.6. Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)
3.7. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 154/14)
3.8. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 44/12)
3.9. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)
3.10. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94)
3.11. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine«, broj 3/00)
3.12. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 69/14)
3.13. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (»Narodne novine«, broj 10/74)
3.14. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
3.15. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04)
3.16. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 92/14)
3.17. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 99/14)
3.18. Pravilnik o obrascima izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 99/14)
3.19. Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12 i 105/15)
3.20. Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/13)
3.21. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11),
3.22. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09)
3.23. Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (»Narodne novine«, broj 41/00)
3.24. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine«, broj 53/91 i 88/01)
3.25. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 53/91)
3.26. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (»Službeni list FNRJ«, dodatak – broj 10/65)
3.27. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori i dvostrani sporazumi 1967)
3.28. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori«, broj 8/91)
3.29. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93)

4. u dijelu koji se odnosi na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu:
4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi – Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
4.2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
4.3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
4.4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07– ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13)
4.5. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)
4.6. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12)
4.7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)
4.8. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96, 92/01, 44/06 – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 69/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 38/09)

5. u dijelu koji se odnosi na odnose s javnošću i protokol:
5.1. Zakon o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
5.2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15)
5.3. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
5.4. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02, 80/08 i 30/14)
5.5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96)

6. u dijelu koji se odnosi na izborni sustav:
6.1. za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
6.1.1. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06 i 19/07)
6.1.2. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21)
6.1.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)
6.1.4. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95)
6.1.5. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 55/16)
6.1.6. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19)
6.2. za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, osoba polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
6.2.1. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06 i 19/07)
6.2.2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14)
6.2.3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99, 109/00 – vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3., 53/03, 167/03 – Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 4. u vezi s člancima 15. i 16, 44/06 – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1., 145/10, 24/11 – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 120/11. – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15– pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.,48/18– Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i 98/19) 
6.2.4. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
6.2.5. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 92/10)
6.2.6. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13)
6.2.7. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96, 92/01, 44/06 – vidi članak 27. stavak 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba članka 13. Zakona o referendumu…, 58/06 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske – ukida se novi članak 8.h propisan člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu…(»Narodne novine« br. 92/01), 69/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske – članak 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu …(»Narodne novine« broj 92/01) se ukida u dijelu koji glasi: »koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma« i 38/09, 100/16 i 73/17)
6.2.8. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19 i 98/19)
6.2.9. Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja (»Narodne novine«, br. 71/19)
6.2.10. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (»Narodne novine«, br. 14/20)
6.2.11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 55/16)


7. u dijelu koji se odnosi na ostale poslove iz područja opće uprave i općih poslova:
7.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09)
7.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12 i 152/14)
7.3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21)
7.4. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)
7.5. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95)
7.6. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br, 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
7.7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst).«.

Glava IL. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informatičkih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima, programima i stručnim podlogama u području informatičkih poslova:

1. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02, 80/08 i 30/14)
2. Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 146/04)
3. Zakon o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine«, br. 150/05 i 136/13)
4. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14)
5. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) – u dijelu koji se odnosi na odredbe kojima se uređuje glava dvadeset peta (XXV.) kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka – članci 266. – 273.
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06 i 41/08, 106/12 – pročišćeni tekst)
7. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04)
8. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/05)
9. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15) – u dijelu koji se odnosi na opće odredbe, načela i izuzeća, – članci 1. – 10.
10. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, (»Narodne novine«, broj 92/14).«.