Raspored polaganja državnog stručnog ispita

Poštovani kandidati,
 
obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na web stranici ovog tijela te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici.
 
Prije dolaska na Ispit svi kandidati su se dužni upoznati sa Preporukama za održavanje Ispita na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-provo%C4%91enje-dr%C5%BEavnog-stru%C4%8Dnog-ispita-P1.pdf

Na sljedećoj poveznici  https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf je Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova koja se primjenjuje od 16. studenog 2021. godine.
Odluka se odnosi na državnog službenika i namještenika, službenike i namještenike u javnim službama (na koje se odnose propis kojim se uređuju plaće u javnim službama) službenika i namještenika jedinica  LPRS te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili jedinica LPRS odnosno u njima imaju većinski udio, te zaposlenika trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima RH ili jedinica LKPRS imaju većinski udio.
 
Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje ulaze u službene prostorije u kojima rade sve navedene osobe, i na sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorijama ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
 
Slijedom navedenog Odluka se odnosi na sve članove Državne ispitne komisije i kandidate.

 
TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA
 
Državna služba
Troškove prvog polaganja državnoga stručnog ispita i popravaka u postupku prvog polaganja ispita snosi državno tijelo koje službenika upućuje na polaganje ispita. Sredstva su osigurana u državnom proračunu. Troškove drugog polaganja cijeloga ispita i popravaka u postupku drugog polaganja ispita snosi kandidat.
 
Lokalna, područna i javna služba
Troškove prvog polaganja državnoga stručnog ispita za kandidata podmiruje lokalna jedinica u čijem je upravnom tijelu zaposlen. Isto se odnosi i na kandidate kod pravnih osoba s javnim ovlastima.
 
Naknada za pojedina upravna područja
 
Troškovi naknade za polaganje Ispita za opći i posebni dio (posebni dio 1 predmet) iznosi 500,00 kn.
Troškovi naknade za polaganje Ispita za opći i posebni dio (posebni dio 3 predmeta)  iznosi 670,00 kn (upravno područje geodetskih i katastarskih poslova, inspektora rada te obavljanja poslova službenika u sudu i u državnom odvjetništvu).
Troškovi naknade za polaganje Ispita za opći i posebni dio (posebni dio 5 predmeta) iznosi 840,00 kn (upravno područje ovlaštenog veterinara). 
Troškovi naknade za polaganje Ispita za opći i posebni dio (posebni dio 7 predmeta) iznosi 1.020,00 kn (upravno područje carinski sustav).
Troškovi naknade za polaganje popravnog Ispita iz jednog predmeta iznosi 110,00 kn, a za dva predmeta 150,00 kn.

 
Način uplate
Uplata se obavlja na IBAN broj HR12 1001 0051 8630 00160 na ime troškova Državne ispitne komisije te upisom Modela 64, Poziv na broj 7005-51441-19
Ukoliko uplata nije izvršena kandidat neće moći pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.