Izvori za polaganje

Stručni ispit polaže se iz sljedećih pravnih izvora:
 
 • Ispitni predmet „Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina“ obuhvaća poznavanje pravne materije iz slijedećih pravnih izvora:
  • Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19  i 128/22)
  • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova – Zemljišnoknjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10, 55/13 i 63/19)
  • Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20,  70/21, 99/21 i 145/21), i to odredbe čl. 54.-58., 59.-67., 74.-86., 96.-103., 104.-111., 112.-117., 118.-120., 142.-143., 164.-171.
  • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 i 39/22), i to odredbe čl. 1.-10., čl. 18.-30., čl. 50.-69., čl. 70.-76., čl. 77.-83., čl. 103.-112.
 
 • Ispitni predmet „Stvarna prava na nekretninama“ obuhvaća poznavanje vlasničkopravne materije i drugih stvarnih prava iz sljedećih pravnih izvora:
  • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, pročišćeni tekst - 85/10, 05/14), i to čl. 3., 48.-50.
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99 USRH, 22/00 USRH, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14; pročišćeni tekst- 81/15, Ispravak pročišćenog teksta- 94/17), u cijelosti.
 
 • Ispitni predmet „Posebna pravna uređenja na nekretninama“ obuhvaća osnovna poznavanja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama iz sljedećih pravnih izvora:
  • Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) – čl. 148.-149., čl. 174.-175., čl. 182.-185.
  • Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – čl. 160.-162.
  • Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) – čl. 5., čl. 51.-60.
  • Zakon o vodama (NN br. 66/19 i 84/21) – čl. 9., čl. 11.-16., čl. 22., čl. 230.-234.
  • Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) – čl. 3., čl. 5.-7., čl. 36., čl. 98., čl. 101.-103., čl. 123.-126., čl. 131.-133.
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) – čl. 59.-63., čl. 132.
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) – čl. 2.-3., čl. 27., čl. 59., čl. 71.
  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) – čl. 3., čl. 5., čl. 7., čl. 10., čl. 14.-15., čl. 118.
  • Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN br. 8/04 i 82/05) – čl. 9.
  • Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15 i 46/22) – čl. 1., čl. 5., čl. 11., čl. 33., čl. 36. st. 1., čl. 59., čl. 62., čl. 67
  • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17 i 98/19) – čl. 2.-3., čl. 6.-7., čl. 10., čl. 16.-18., čl. 33., čl. 37., čl. 55.-56.
  • Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18) – čl. 56.-57.
  • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19) – čl. 1., čl. 9., čl. 13., čl. 15., čl. 18., čl. 68.-69., čl. 71.-72.
  • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, /103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02) – čl. 1., čl. 5., čl. 21.-25.
  • Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (NN 36/91)
  • Zakon o nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19) – čl. 1.-20., čl. 26.-29., čl. 102.-115., čl. 176., čl. 226.-233.
  • Obiteljski zakon (NN br. 103/15, 98/19 i 47/20) – čl. 34.-45., čl. 97.-101., čl. 234., čl. 237., čl. 251., čl. 257., čl. 259., čl. 261.
  • Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) – čl. 5., čl. 41.-56., čl. 91.-93., čl. 142., čl. 241.-242., čl. 375., čl. 426.
  • Zakon o zadrugama (NN br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19).
  • Zakon o koncesijama (NN br. 69/17 i 107/20) – čl. 11., čl. 54., čl. 56.
  • Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), i to: osnovna načela čl. 1.-15., sudionici obveznih odnosa čl. 16.-19., nastanak obveze čl. 20., vrste obveza čl. 21.-64., učinci obveza čl. 65.-79., promjene u obveznom odnosu čl. 80.-159., prestanak obveza čl. 160.-246., ugovorni obvezni odnosi – opće odredbe čl. 247.-375., ugovor o kupoprodaji čl. 376.-473., ugovor o zakupu čl. 519-.549., ugovor o najmu čl. 550.-578., ugovor o doživotnom uzdržavanju čl. 579.-585., ugovor o dosmrtnom uzdržavanju čl. 586.-589., ugovor o građenju čl. 620.-636., ugovor o ortaštvu čl. 637.-660. i vrijednosni papiri čl. 1135.-1162.
  • Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) – čl. 111., čl. 123.-127.
  • Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19) – čl. 4.-5., čl. 30., čl. 36.
  • Zakon o slobodnim zonama (NN br. 44/96, 78/99, 127/00, 92/05, 85/08, 148/13 i 58/20) – čl. 1.-4., čl. 5., čl. 9., čl. 12.-13., čl. 14.-20.
  • Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15 i 106/18 – Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima) – čl. 1.-6., čl. 32.-35.
  • Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) – čl. 8.
  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) – čl. 7., čl. 12,, čl. 19.a, čl. 19.b, čl. 36.-40.
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) – čl. 1.-13., čl. 18.-23., čl. 67.
 
 • Ispitni predmet „Postupovni propisi“ obuhvaća osnovna poznavanja propisa iz područja pravosuđa kao i postupovne odredbe iz sljedećih pravnih izvora:
  • Zakon o parničnom postupku (NN 148/11, 25/13, 89/14- USRH, 70/19 i 80/22), i to stranke i njihovi zakonski zastupnici čl. 77.-86. i 88., punomoćnici čl. 89.-101., dostava pismena i razmatranje spisa čl. 133.-150., postupanje po pravnim lijekovima.
  • Zakon o upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), i to odredbe o nadležnosti i pravni lijekovi.
  • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 29/17 i  110/21), i to osnovna načela i odluke suda.
  • Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22), i to osnovne odredbe čl. 1.-12., opće odredbe o poslovanju javnog bilježnika čl. 33.-37., opće odredbe o javnobilježničkim ispravama čl. 43.-52., posebne odredbe o ovlastima i poslovanju javnih bilježnika čl. 53.-60., čl. 69.-92., čl. 93.-105., postupak s javnobilježničkim spisima nakon što se uprazni javnobilježničko mjesto čl. 119.-121.
  • Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22), i to opće odredbe čl. 2.-6. ustrojstvo, djelokrug i nadležnost čl. 14.-16., 21.
  • Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18 i 21/22), i to odredbe o ustroju i nadležnosti.
  • Zakon o sudskim pristojbama (NN 118/18), i to opće odredbe čl. 1.-11., oslobađanje čl. 12.-20., naplata čl. 39.-42. i vraćanje pristojbe čl. 43.-46.
  • Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11, 126/21), i to temeljne odredbe čl. 1.-17., odvjetnički uredi čl. 22.-36. i obavljanje odvjetničkog zanimanja stranih odvjetnika u RH čl. 36. a-h.
  • Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20), i to osnovne odredbe čl. 1.-21., ovršna i vjerodostojna isprava čl. 22.-31., predlaganje i određivanje ovrhe čl. 39.-42., pravni lijekovi čl. 50.-58., ovrha na nekretninama čl. 79.-132., posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba čl. 241.-245., osiguranje - opće odredbe čl. 290.-294., osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama čl. 295.-298., sudsko i javnobilježničko osiguranje na temelju sporazuma stranaka čl. 299.-308., sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava čl. 309.-327., osiguranje prethodnim mjerama čl. 331.-339. i privremene mjere čl. 340.-355.
  • Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17 i 36/22)
  • Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 53/91)
  • Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91).

Pravne izvore za polaganje utvrđuje Ispitno povjerenstvo, a obuhvaćaju i sve izmjene i dopune utvrđenih izvora, kao i nove propise iz naznačenih pravnih područja donesene nakon stupanja na snagu Pravilnika o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata („Narodne novine“, broj 85/21).