Polaganje ispita

Stručni ispit polaže se usmeno i pismeno.

Stručni ispit polaže se iz sljedećih ispitnih predmeta:
  1. Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina
  2. Stvarna prava na nekretninama
  3. Pravna uređenja na nekretninama
  4. Postupovni propisi

Stručni ispit polaže se pisano i usmeno.

Pisana zadaća sastoji se od izrade jednog ili više zemljišnoknjižnih rješenja s pratećim radnjama do pravomoćnosti rješenja, a temelji se na odgovarajućem prijedlogu i ispravama koji predstavljaju osnovu za izradu pisane zadaće.

Pisanu zadaću određuje Ispitno povjerenstvo prije početka stručnog ispita.

Izrada pisane zadaće traje najviše tri sata, a izrađuje se na računalu.

Pri izradi pisane zadaće kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti isključivo tekstove propisa te druga pomagala koja mu osigura ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa te je zabranjeno korištenje primjeraka sudskih i drugih odluka, tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja.

Usmeni dio stručnog ispita provodi se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti za obavljanje poslova za koji se vrši provjera, a sastoji se od provjere znanja iz utvrđenih ispitnih predmeta.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom „položio“ ili „nije položio“.

Ocjenom „položio“ ocjenjuje se kandidat za kojeg je na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta Ispitno povjerenstvo utvrdilo da može uspješno obavljati zadaće i poslove ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.
 

Odgoda ispita

Kandidat kojemu je odobreno polaganje stručnog ispita može odgoditi polaganje stručnog ispita te je o tome dužan izvijestiti sud i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita, u kojem se slučaju smatra da ispit nije niti polagao.
 

Odustanak od ispita

Ako kandidat koji pristupi polaganju stručnog ispita tijekom njegovog trajanja odustane od polaganja ispita, smatra se da stručni ispit nije položio, osim ako do odustanka dođe iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, u kojem slučaju Ispitno povjerenstvo donosi odluku o odgodi stručnog ispita.

Ako Ispitno povjerenstvo donese odluku o odgodi polaganja stručnog ispita, kandidat koji je započeo polaganje stručnog ispita može nastaviti njegovo polaganje najkasnije u roku od šest mjeseci od dana odgode, a u opravdanim slučajevima Ispitno povjerenstvo rok za polaganje ispita može i produžiti.

Ako kandidat koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi stručnom ispitu ili ne nastavi polaganje stručnog ispita u ostavljenom roku, smatrat će se da stručni ispit nije položio.
 

Popravni ispit

Kandidat koji ne položi jedan od predmeta upućuje se na popravni ispit, kojem je dužan pristupiti u roku od šest mjeseci od dana prvog polaganja. 

Ako kandidat ne pristupi popravnom ispitu u ostavljenom roku, smatra se da stručni ispit nije položio.
 

Ponavljanje ispita

Kandidat koji ne položi stručni ispit ponovnom polaganju stručnog ispita može pristupiti najranije protekom roka od šest mjeseci od dana kada je prvi put polagao stručni ispit.