Polaganje ispita

Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela, a polaže se usmeno. 

Opći dio ispita polaže se iz predmeta:
1. stečajno pravo
2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava
3. osnove računovodstva i financija.
 
Posebni dio ispita polaže se iz predmeta:
1. stečaj potrošača
2. osnove obiteljskog prava
3. osnove nasljednog prava.


Skraćeni program
 
Kandidat koji ima položen pravosudni ispit ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, osnove obiteljskog prava i osnove nasljednog prava.
 
Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenog revizora ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.
Kandidat koji ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja ne polaže opći dio stručnog ispita.
 

Odgoda ispita
 
Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.
 

Odustanak od ispita
 
Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio.

Iznimno, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita, Ispitno povjerenstvo će donijeti odluku o odgodi ispita. Ako kandidat ne nastavi polaganje ispita u vrijeme određeno odlukom Ispitnog povjerenstva, smatra se da ispit nije položio.
 

Popravni ispit
 
Kandidat koji ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta.

Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od tri mjeseca.
 
Ako kandidat u ovom roku ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi, smatra se da stručni ispit nije položio.
 
 
Ponavljanje ispita
 
Kandidat koji ne položi stručni ispit ponovnom polaganju ispita može pristupiti po proteku četiri mjeseca od dana polaganja ispita.