Izvori za polaganje

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na mrežnoj stranici Narodnih novina.

 • Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Stečajni zakon  (»Narodne novine«, broj 71/15 i 104/17)

2. Zakon o osiguranju radničkih tražbina  (»Narodne novine«  broj 70/17)

3. Zakon o kreditnim institucijama  (»Narodne novine«, broj 159/13, 19/15, 102/15, 15/18 i 70/19)
 • XX. Likvidacija kreditne institucije
 • XX.1. Redovna likvidacija kreditne institucije
 • X.2. Prisilna likvidacija kreditne institucije
 • XXI.1. Stečaj kreditne institucije
 • XXI.2. Stečaj podružnice kreditne institucije iz treće zemlje

4. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci  (»Narodne novine«, broj 75/08 i 54/13) i to:
 • ustroj Hrvatske narodne banke

5. Zakon o sudovima  (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15,82/15, 67/18 i 21/22) i to:
 • opće odredbe
 • ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova

6. Zakon o javnom bilježništvu  (»Narodne novine« , broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16) i to:
 • osnovne odredbe

7. Zakon o parničnom postupku  (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. i 70/19.) i to:
 • stranke i njihovi zakonski zastupnici
 • punomoćnici
 • dostava pismena i razmatranje spisa
 • prekid i obustava postupka
 • sudska nagodba
 • postupak pred trgovačkim sudovima

8. Ovršni zakon  (»Narodne novine«, broj 112/12, 93/14 i 73/17) i to:
 • osnovne odredbe
 • ovršna i vjerodostojna isprava
 • predlaganje i određivanje ovrhe
 • provedba ovrhe
 • prodaja nekretnine
 • namirenje vjerovnika
 • osiguranje prethodnim mjerama
 • privremene mjere

9. Zakon o radu  (»Narodne novine« , broj 93/14, 127/17 i 98/19) i to:
 • sklapanje ugovora o radu
 • plaće
 • naknada štete
 • prestanak ugovora o radu
 • sindikati i udruge poslodavaca
 • kolektivni ugovori

10. Zakon o osiguranju  (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18) i to:
 • poslovi osiguranja
 • prestanak važenja dozvole
 • kapital društva za osiguranje
 • adekvatnost kapitala
 • matematičke pričuve
 • poslovne knjige i poslovna izvješća

11. Zakon o arbitraži  (»Narodne novine«, broj 88/01.)
 • opće odredbe

12. Zakon o mirenju  (»Narodne novine« , broj 18/11.)

13. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  („Narodne novine“, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15., i 78/15.).
 
14. Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000.
 
15. Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2016/1792 od 29. rujna 2016.
 
16. Uredba Vijeća (EU) br. 2015/848 od 20. svibnja 2015.
 
17. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1105 od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju obrazaca iz Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti

 

 • Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (Narodne novine, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst, 94/17), i to:
 • opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima posjed
 • o vlasništvu uopće
 • suvlasništvo
 • zajedničko vlasništvo
 • vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
 • stjecanje vlasništva
 • zaštita vlasništva
 • založno pravo
 
 1. Zakon o zemljišnim knjigama  (Narodne novine, broj 63/19), i to:
 • opće odredbe
 • sastav zemljišne knjige
 • o knjižnim upisima
 • postupak u zemljišnoknjižnim stvarima
 • brisovna tužba
 • amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
 • EOP – zemljišna knjiga
 
 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnoga prostora  (Narodne novine, broj 125/11, 64/15 i 112/18), i to:
 • zasnivanje zakupa
 • prestanak zakupa
 
 1. Zakon o obveznim odnosima  (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) i to:
 • sklapanje ugovora
 • zastupanje
 • nevaljanost ugovora
 • raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor
 • pravo na naknadu štete
 • kamata
 • prestanak obveza
 • zakašnjenje
 • prijeboj (kompenzacija)
 • zastara
 • novčane obveze
 • solidarne obveze
 • promjena vjerovnika ili dužnika
 • jamstvo
 • upućivanje (asignacija)
 • ustup tražbine (cesija)
 • akreditivi
 • bankarska garancija na poziv
 
 1. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  (Narodne novine, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.),
 • ispunjenje novčanih obveza (članci 10.a do 14.a)
 
 1. Zakon o trgovačkim društvima  (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), i to:
 • opće odredbe
 • javno trgovačko društvo
 • komanditno društvo
 • dioničko društvo
 • društvo s ograničenom odgovornošću
 • pripajanje i spajanje društava
 • prijenos imovine
 • inozemna trgovačka društva (podružnice stranih osnivača)
 
 1. Zakon o mjenici  (Narodne novine, broj 74/94 i 92/10), i to
 • izdavanje i oblik trasirane mjenice
 • vlastita mjenica
 
 1. Zakon o čeku  (Narodne novine, broj 74/94), i to:
 • izdavanje i oblik čeka
 • indosament
 
 1. Zakon o obrtu  (Narodne novine, broj 143/13 i 127/19), i to:
 • opće odredbe
 • tvrtka i sjedište
 • poslovanje obrta
 • prestanak obrta
 
 1. Zakon o zadrugama  (Narodne novine, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19), i to:
 • opće odredbe
 • osnivanje zadruge
 • imovina i poslovanje zadruge
 • prestanak zadruge
 
 1. Zakon o ustanovama  (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i to:
 • opće odredbe
 • imovina ustanove i odgovornost za njene obveze
 • prestanak ustanove
 
 • Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o računovodstvu  ("Narodne novine", broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), i to:
 • opće odredbe, pojmovi
 • poduzetnici i razvrstavanje poduzetnika
 • računovodstveni poslovi, dokumentacija i poslovna godina
 • knjigovodstvene isprave
 • poslovne knjige
 • popis imovine i obveza
 • standardi financijskog izvještavanja
 • financijski izvještaji, revizija godišnjih financijskih izvještaja
 • izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru
 • javna objava financijskih izvještaja
 
2. Zakon o reviziji  (»Narodne novine«, broj 127/17), i to:
 • temeljne odredbe
 • osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga
 
3. Zakon o platnom prometu  (»Narodne novine«, broj 66/18), i to:
 • osnovni pojmovi
 • platne usluge
 • pružatelji platnih usluga
 • obveze informiranja pružatelja platnih usluga
 • jednokratne platne transakcije
 • prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga
 • ograničenja korištenja platnih instrumenata i pristupa računima za plaćanje pružateljima platnih usluga
 • neautorizirane platne transakcije
 • izvršenje platnih transakcija
 • zaštita podataka
 • registar transakcijskih računa
 
4. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima  (»Narodne novine«, broj 68/18), i to:
 • tijela koja provode ovrhu na novčanim sredstvima
 • ovrha na novčanim sredstvima ovršenika
 • očevidnik
 • redoslijed, način i postupak izvršenja osnove za plaćanje
 
5. Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka  (»Narodne novine«, broj 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 12/12 i 15/13), i to:
 • opće odredbe o Agenciji, izvori sredstava i poslovanje
 • sanacija banaka
 
6. Zakon o porezu na dohodak  (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18 i 121/19) i to:
 • temeljne odredbe, porezni obveznik, izvori dohotka, porezno razdoblje  
 • primici koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez
 • opće odredbe o utvrđivanju dohotka, godišnji dohodak, osobni odbitak, osnovica, stope  
 • utvrđivanje pojedinih izvora dohotka
 • postupak utvrđivanja godišnjeg poreza
 • utvrđivanje poreza kod konačnih dohodaka
 • zajednički dohodak
 • paušalni dohodak
 • obveza isplate na račun
 • registar poreznih obveznika
 • prijelazne i završne odredbe
 
7. Zakon o porezu na dobit  (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13,  143/14, 115/16, 106/18 i 121/19), i to:
 • temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica
 • porezna stopa
 • razdoblje oporezivanja
 • porez na dobit po odbitku
 • obračunavanje i plaćanje poreza na dobit
 
8. Zakon o porezu na dodanu vrijednost  (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19), i to:
 • temeljne odredbe
 • područje primjene
 • predmet oporezivanja
 • porezni obveznik
 • oporezive transakcije
 • mjesto oporezivanja
 • nastanak oporezivog događaja
 • porezna osnovica
 • stope PDV-a
 • porezna oslobođenja
 • odbitak pretporeza
 • obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici
 • razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a
 • poseban postupak oporezivanja za male porezne obveznike
 • postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 
9. Zakon o porezu na promet nekretnina  (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18), i to:
 • uvodne odredbe
 • pojmovi
 • predmet oporezivanja
 • porezni obveznik
 • porezna osnovica i  porezna stopa
 • porezna oslobođenja
 • nastanak porezne obveze
 • prijava prometa nekretnina
 
10. Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17)
 • porezi jedinica područne (regionalne) samouprave
 • porezi jedinica lokalne samouprave
 
11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19)
 • obveznik fiskalizacije
 • sadržaj računa
 • postupak fiskalizacije izdavanja računa
 • plaćanja između obveznika fiskalizacije gotovim novcem
 
12. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18 i 121/19)
 • oblici javnih davanja
 • primjena poreznih propisa
 • odredbe o odgovornosti
 • poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika
 • porezna zastara
 
13. Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, broj  84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) 
 • temeljne odredbe i načela
 • objašnjenje pojmova
 • vrste doprinosa, stope za obračun i način prikupljanja
 • obveza doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
 • provedba plaćanja doprinosa
 
14. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  (»Narodne novine«, broj 80/13, 137/13 i 98/19) i to:
 • osigurane osobe
 • financiranje obveznoga zdravstvenog osiguranja
 
15. Zakon o mirovinskom osiguranju  (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19), i to:
 • osiguranici
 • mirovinski staž
 • prava iz mirovinskog osiguranja
 • financiranje 
 
16. Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18)
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • prava za vrijeme nezaposlenosti