Polaganje ispita

Stručni se ispit sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita piše se samo iz predmeta Stečajno pravo.

Cijeli ispit

Stručni se ispit polaže iz predmeta:

  1. stečajno pravo
  2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava,
  3. osnove računovodstva i financija.


Skraćeni program

Kandidati s položenim pravosudnim ispitom ne polažu ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.

Kandidati s položenim ispitom za ovlaštenog revizora ili ovlaštenog državnog revizora ne polažu ispit iz predmeta osnova računovodstva i financija.

Pobliže informacije o polaganju ispita i o pravnim izvorima po pojedinim predmetima navedene su u Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 104/15, 17/17 i 84/19).

Odgoda ispita

Kandidat može pisanim putem odnosno preko adrese elektroničke pošte (stecajni.upravitelji@mpu.hr) odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Odustanak od ispita

Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio.

Iznimno, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita, Ispitno povjerenstvo će donijeti odluku o odgodi ispita. 

Popravni ispit

Kandidat koji na ispitu ne zadovolji iz jednog predmeta, može polagati popravni ispit samo iz toga predmeta.

Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od tri mjeseca.

Ponavljanje ispita

Kandidat koji ispit nije položio može ga ponoviti poslije četiri mjeseca.