Prijava ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici (kandidati koji su položili pravosudni ispit ne dostavljaju ovaj dokaz)
  • životopis (obvezno navesti OIB)
  • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa i uprave provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita iz predmeta stečajno pravo 780,00 kuna, dok za polaganje popravnog ispita iz predmeta osnove računovodstva i financija i osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava troškovi polaganja iznose 580,00 kuna.

NAPOMENA: U skladu s člankom 9. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 104/15, 17/17 i 84/19) kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje. Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                        HR121001005-1863000160  
model                       64
poziv na broj:            5665-51441-629000
 

UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA 

POLAGANJE ISPITA