Javnobilježnički ispit

 

Uvjeti za polaganje

Sukladno članku 170. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) javnobilježnički ispit ovlaštene su polagati osobe koje imaju položen pravosudni ispit i koje su nakon polaganja tog ispita radile dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu, i u javnom bilježništvu, odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima.


Prijava za polaganje

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se neposredno ili poštom Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.

Prijavi se prilažu dokazi iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu te stoga uvjeti za pristupanje polaganju ispita moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja prijave.
 
U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita ili popravnog ispita, prijavi nije potrebno ponovno prilagati dokaze iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu.
 
Kandidati koji su nakon završenog studija prava promijenili osobno ime, prijavi su dužni priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni osobnog imena.

Prijava mora biti potpisana te sadržavati osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj podnositelja.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave provjerava ispunjava li kandidat uvjete i o tome donosi rješenje.

Troškovi polaganja javnobilježničkog ispita iznose 1.000,00 kuna, a popravnog ispita 450,00 kuna.

Kandidati su dužni navedeni iznos uplatiti prije prijave ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati priložiti prijavi.
Kandidati su dužni za polaganje javnobilježničkog ispita, na ime troškova ispitne komisije, uplatiti iznos od 1.000,00 kuna na račun Ministarstva pravosuđa i uprave broj:

IBAN                 HR121001005-1863000160
model                64
poziv na broj     5665-51441-629000