Javnobilježnički ispit

U skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21) i Uputom ovog Ministarstva o načinu osiguravanja provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave KLASA: 701-01/20-01/535, URBROJ: 514-01-21-15 od 15. studenog 2021. obavještavamo da su sve osobe prilikom dolaska u Ministarstvo dužne predočiti odgovarajući dokaz, i to:

 • EU digitalnu COVID potvrdu,
 • negativni nalaz brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili
 • drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, i to:
  • da ste preboljeli bolest COVID-19 i dijagnoza Vam je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
  • da ste imali dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imali ste s tim oboljelima kontakte, proglašavani ste takozvanim vjerojatnim slučajem te Vam bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
  • da Vam je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazujete potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci
  • da ste preboljeli bolest COVID-19, a bolest Vam je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili ste bili vjerojatni slučaj, a cijepljeni ste jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze možete dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.


Uvjeti za polaganje

Sukladno članku 170. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) javnobilježnički ispit ovlaštene su polagati osobe koje imaju položen pravosudni ispit i koje su nakon polaganja tog ispita radile dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu, i u javnom bilježništvu, odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima.


Prijava za polaganje

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se neposredno ili poštom Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.

Prijavi se prilažu dokazi iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu te stoga uvjeti za pristupanje polaganju ispita moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja prijave.
 
U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita ili popravnog ispita, prijavi nije potrebno ponovno prilagati dokaze iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu.
 
Kandidati koji su nakon završenog studija prava promijenili osobno ime, prijavi su dužni priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni osobnog imena.

Prijava mora biti potpisana te sadržavati osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj podnositelja.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave provjerava ispunjava li kandidat uvjete i o tome donosi rješenje.

Troškovi polaganja javnobilježničkog ispita iznose 1.000,00 kuna, a popravnog ispita 450,00 kuna.

Kandidati su dužni navedeni iznos uplatiti prije prijave ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati priložiti prijavi.
Kandidati su dužni za polaganje javnobilježničkog ispita, na ime troškova ispitne komisije, uplatiti iznos od 1.000,00 kuna na račun Ministarstva pravosuđa i uprave broj:

IBAN                 HR121001005-1863000160
model                64
poziv na broj     5665-51441-629000