Prijava, raspored ispita i slušanje

Prijava ispita

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:

  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu (u preslici)
  • dokaz da je kandidat nakon polaganja tog ispita radio dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu i u javnom bilježništvu odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima (u originalu ili ovjerenoj preslici)
  • dokaz o uplati troškova ispitaRaspored ispita

Javnobilježnički ispit  održat će se 15. i 16. studenog 2022. s početkom u 10:00 sati u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

 Pisani dio ispita počinje u 10:00 sati. Usmeni dio ispita počinje u 15:00 sati.
 
U slučaju prijave većeg broja kandidata, ispitni rok može biti organiziran u dva dana, te će se kandidate o točnom datumu polaganja ispita obavijestiti putem elektroničke pošte odnosno telefonom.

Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela javnobilježničkog ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitne komisije.

Vrijeme polaganja ispita mora se javiti kandidatu najmanje 15 dana prije polaganja pisanog dijela ispita, a uz pristanak kandidata rok može biti i kraći.
 
rokovi za javnobilježnički ispit rok za prijavu
VELJAČA 2023. najkasnije do 1. siječnja 2023.
TRAVANJ 2023. najkasnije do 1. ožujka 2023.
LIPANJ 2023. najkasnije do 1. svibnja 2023.
RUJAN 2023. najkasnije do 1. kolovoza 2023.
STUDENI 2023. najkasnije do 1. listopada 2023.
 
 
OBAVIJEST O PRIJAVAMA ISPITA: 

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita, a mora obavezno sadržavati kontakt-podatke kandidata.

 

Slušanje ispita

Prijave za slušanje usmenog dijela pravosudnog ispita koji se održava dana 15. i 16. studenog 2022. primaju se dana 14. studenog 2022. na broj 01/3714-378, isključivo u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.
 
Osobama koje ne budu prijavljene neće biti omogućeno slušanje iz razloga ograničenih prostornih kapaciteta dvorana u kojima se polažu ispiti.