Prijava, raspored ispita i slušanje

Prijava ispita

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:

  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu (u preslici)
  • dokaz da je kandidat nakon polaganja tog ispita radio dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu i u javnom bilježništvu odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima (u originalu ili ovjerenoj preslici)
  • dokaz o uplati troškova ispita


Raspored ispita

Javnobilježnički ispit  održat će se 23. studenoga 2021. s početkom u 10:00 sati u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

 
Pisani dio ispita počinje u 10:00 sati. Usmeni dio ispita počinje u 15:00 sati.
 
U slučaju prijave većeg broja kandidata, ispitni rok može biti organiziran u dva dana, te će se kandidate o točnom datumu polaganja ispita obavijestiti putem elektroničke pošte odnosno telefonom.

Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela javnobilježničkog ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitne komisije.

Vrijeme polaganja ispita mora se javiti kandidatu najmanje 15 dana prije polaganja pisanog dijela ispita, a uz pristanak kandidata rok može biti i kraći.
 
rokovi za javnobilježnički ispit rok za prijavu
VELJAČA 2021. najkasnije do 1. siječnja 2021.
TRAVANJ 2021. najkasnije do 1. ožujka 2021.
LIPANJ 2021. najkasnije do 1. svibnja 2021.
RUJAN 2021. najkasnije do 1. kolovoza 2021.
STUDENI 2021. najkasnije do 1. listopada 2021.
 
 


OBAVIJEST O PRIJAVAMA ISPITA: 

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita, a mora obavezno sadržavati kontakt-podatke kandidata.
 

Slušanje ispita

Radi obveze poštivanja epidemioloških mjera uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 do daljnjega nije moguće slušati ispit.