Izvori za polaganje

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na mrežnoj stranici Narodnih novina.

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na mrežnoj stranici Narodnih novina.

  • Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Stečajni zakon  (»Narodne novine«, broj 71/15, 104/17 i 36/22)
2. Zakon o osiguranju radničkih tražbina  (»Narodne novine«  broj 70/17)
3. Zakon o kreditnim institucijama  (»Narodne novine«, broj 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20

• XX. Likvidacija kreditne institucije
• XX.1. Redovna likvidacija kreditne institucije
• X.2. Prisilna likvidacija kreditne institucije
• XXI.1. Stečaj kreditne institucije
• XXI.2. Stečaj podružnice kreditne institucije iz treće zemlje

4. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci  (»Narodne novine«, broj 75/08 i 54/13) i to:

• ustroj Hrvatske narodne banke

5. Zakon o sudovima  (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15,82/15, 67/18 i 21/22) i to:

• opće odredbe
• ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova

6. Zakon o javnom bilježništvu  (»Narodne novine« , broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16) i to:

• osnovne odredbe

7. Zakon o parničnom postupku  (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. i 70/19.) i to:

• stranke i njihovi zakonski zastupnici
• punomoćnici
• dostava pismena i razmatranje spisa
• prekid i obustava postupka
• sudska nagodba
• postupak pred trgovačkim sudovima

8. Ovršni zakon  (»Narodne novine«, broj 112/12, 93/14, 73/17 i 131/20) i to:

• osnovne odredbe
• ovršna i vjerodostojna isprava
• predlaganje i određivanje ovrhe
• provedba ovrhe
• prodaja nekretnine
• namirenje vjerovnika
• osiguranje prethodnim mjerama
• privremene mjere

9. Zakon o radu  (»Narodne novine« , broj 93/14, 127/17 i 98/19) i to:

• sklapanje ugovora o radu
• plaće
• naknada štete
• prestanak ugovora o radu
• sindikati i udruge poslodavaca
• kolektivni ugovori

10. Zakon o osiguranju  (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20 ) i to:

• poslovi osiguranja
• prestanak važenja dozvole
• kapital društva za osiguranje
• adekvatnost kapitala
• matematičke pričuve
• poslovne knjige i poslovna izvješća

11. Zakon o arbitraži  (»Narodne novine«, broj 88/01.)

• opće odredbe

12. Zakon o mirenju  (»Narodne novine« , broj 18/11.)

13. Zakon o stečaju potrošača ("Narodne novine" broj 100/15, 67/18, 36/22.)

14. Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine" broj 32/17)

15. Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000.

16. Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2016/1792 od 29. rujna 2016.

17. Uredba Vijeća (EU) br. 2015/848 od 20. svibnja 2015.

18. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1105 od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju obrazaca iz Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti

  • Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (Narodne novine, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst, 94/17), i to:

• opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima posjed
• vlasništvu uopće
• suvlasništvo
• zajedničko vlasništvo
• vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
• stjecanje vlasništva
• zaštita vlasništva
• založno pravo

2. Zakon o zemljišnim knjigama  (Narodne novine, broj 63/19 i  i 128/22), i to:

• opće odredbe
• sastav zemljišne knjige
• knjižnim upisima
• postupak u zemljišnoknjižnim stvarima
• brisovna tužba
• amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
• EOP – zemljišna knjiga

3. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnoga prostora  (Narodne novine, broj 125/11, 64/15 i 112/18), i to:

• zasnivanje zakupa
• prestanak zakupa

4. Zakon o obveznim odnosima  (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) i to:

• sklapanje ugovora
• zastupanje
• nevaljanost ugovora
• raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor
• pravo na naknadu štete
• kamata
• prestanak obveza
• zakašnjenje
• prijeboj (kompenzacija)
• zastara
• novčane obveze
• solidarne obveze
• promjena vjerovnika ili dužnika
• jamstvo
• upućivanje (asignacija)
• ustup tražbine (cesija)
• akreditivi
• bankarska garancija na poziv

5. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  (Narodne novine, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.),

• ispunjenje novčanih obveza (članci 10.a do 14.a)

6. Zakon o trgovačkim društvima  (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), i to:

• opće odredbe
• javno trgovačko društvo
• komanditno društvo
• dioničko društvo
• društvo s ograničenom odgovornošću
• pripajanje i spajanje društava
• prijenos imovine
• inozemna trgovačka društva (podružnice stranih osnivača)

7. Zakon o mjenici  (Narodne novine, broj 74/94 i 92/10), i to

• izdavanje i oblik trasirane mjenice
• vlastita mjenica

8. Zakon o obrtu  (Narodne novine, broj 143/13, 127/19 i 41/20), i to:

• opće odredbe
• tvrtka i sjedište
• poslovanje obrta
• prestanak obrta

9. Zakon o zadrugama  (Narodne novine, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19), i to:

• opće odredbe
• osnivanje zadruge
• imovina i poslovanje zadruge
• prestanak zadruge

10. Zakon o ustanovama  (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i to:

• opće odredbe
• imovina ustanove i odgovornost za njene obveze
• prestanak ustanove

  • Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o računovodstvu  ("Narodne novine", broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), i to:

• opće odredbe, pojmovi
• poduzetnici i razvrstavanje poduzetnika
• računovodstveni poslovi, dokumentacija i poslovna godina
• knjigovodstvene isprave
• poslovne knjige
• popis imovine i obveza
• standardi financijskog izvještavanja
• financijski izvještaji, revizija godišnjih financijskih izvještaja
• izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru
• javna objava financijskih izvještaja

 2. Zakon o reviziji  (»Narodne novine«, broj 127/17), i to:

• temeljne odredbe
• osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga

 3. Zakon o platnom prometu  (»Narodne novine«, broj 66/18), i to:

• osnovni pojmovi
• platne usluge
• pružatelji platnih usluga
• obveze informiranja pružatelja platnih usluga
• jednokratne platne transakcije
• prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga
• izvršenje platnih transakcija
• zaštita podataka
• registar transakcijskih računa

 4. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima  (»Narodne novine«, broj 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20), i to:

• tijela koja provode ovrhu na novčanim sredstvima
• ovrha na novčanim sredstvima ovršenika
• očevidnik
• redoslijed, način i postupak izvršenja osnove za plaćanje

 5. Zakon o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 146/20), i to:

• obveznici uključivanja u sustav osiguranja depozita
• sustav osiguranja depozita

 6. Zakon o porezu na dohodak  (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i to:

• temeljne odredbe, porezni obveznik, izvori dohotka, porezno razdoblje  
• primici koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez
• opće odredbe o utvrđivanju dohotka, godišnji dohodak, osobni odbitak, osnovica, stope  
• utvrđivanje pojedinih izvora dohotka
• postupak utvrđivanja godišnjeg poreza
• utvrđivanje poreza kod konačnih dohodaka
• zajednički dohodak
• paušalni dohodak
• obveza isplate na račun
• registar poreznih obveznika
• prijelazne i završne odredbe

 7. Zakon o porezu na dobit  (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13,  143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), i to:

• temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica
• porezna stopa
• razdoblje utvrđivanja porezne obveze porez na dobit po odbitku
• obračunavanje i plaćanje poreza na dobit

 8. Zakon o porezu na dodanu vrijednost  (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 ), i to:

• temeljne odredbe
• područje primjene
• predmet oporezivanja
• porezni obveznik
• oporezive transakcije
• mjesto oporezivanja
• nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a
• porezna osnovica
• stope PDV-a
• porezna oslobođenja
• odbitak pretporeza
• obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici
• razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a
• poseban postupak oporezivanja za male porezne obveznike
• postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

 9. Zakon o porezu na promet nekretnina  (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18), i to:

• uvodne odredbe
• pojmovi
• predmet oporezivanja
• porezni obveznik
• porezna osnovica i  porezna stopa
• porezna oslobođenja
• nastanak porezne obveze
• prijava prometa nekretnina

 10. Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17)

• porezi jedinica područne (regionalne) samouprave
• porezi jedinica lokalne samouprave

11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20)

• obveznik fiskalizacije
• sadržaj računa
• postupak fiskalizacije izdavanja računa
• plaćanja između obveznika fiskalizacije gotovim novcem

 12. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)

• oblici javnih davanja
• primjena poreznih propisa
• odredbe o odgovornosti
• poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika
• porezna zastara

 13. Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, broj  84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) 

• temeljne odredbe i načela
• objašnjenje pojmova
• vrste doprinosa, stope za obračun i način prikupljanja
• obveza doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
• provedba plaćanja doprinosa

 14. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  (»Narodne novine«, broj 80/13, 137/13 i 98/19) i to:

• osigurane osobe
• financiranje obveznoga zdravstvenog osiguranja

15. Zakon o mirovinskom osiguranju  (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21), i to:

• osiguranici
• mirovinski staž
• prava iz mirovinskog osiguranja
• financiranje 

16. Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18, 32/20 i 18/22)

• osiguranje za slučaj nezaposlenosti
• prava za vrijeme nezaposlenosti

17. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22.), i to:

• pojmovi
• temeljna načela uvođenja eura
• pravila za preračunavanje
• opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura
• dvojni optjecaj
• dvojno iskazivanje
• poslovne knjige
• priprema godišnjih financijskih izvještaja
• prijave poreza i drugih javnih davanja