Prijava ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem se stručni ispit održava.

Prijavi se prilaže
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno završenom visokom obrazovanju i 
• dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine u pravnoj ili ekonomskoj struci (potvrda poslodavca) 
• životopis (obavezno navesti OIB)
• dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidati se obavještavaju putem mrežne stranice Ministarstva, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita

NAPOMENA: kandidati koji imaju položen pravosudni ispit, umjesto dokaza o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno završenom visokom obrazovanju pravne struke, prijavi prilažu dokaz o položenom pravosudnom ispitu u neovjerenoj preslici.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat. 

Troškovi polaganja stručnog ispita iznose:
  • cijeli ispit 258,00 €
  • skraćeni ispit 212,00 €
  • popravni ispit 116,00 €
Podaci za uplatu:

IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000