Prijava ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem se stručni ispit održava.

Prijavi se prilaže
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno završenom visokom obrazovanju i 
• dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine u pravnoj ili ekonomskoj struci (potvrda poslodavca) 
• životopis (obavezno navesti OIB)
• dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidati se obavještavaju putem mrežne stranice Ministarstva, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita

NAPOMENA: Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet radnih dana prije dana određenog za polaganje ispita. Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat. 

Podaci za uplatu bit će naknadno objavljeni.