Stručna obuka stečajnih upravitelja

Radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu stečajnih upravitelja Ministarstvo organizira i provodi stručnu obuku kandidata za stečajne upravitelje nakon položenog stručnog ispita u trajanju od najmanje jedne godine.

Stručna obuka kandidata za stečajnog upravitelja obuhvaća:

 • pohađanje stručnih radionica
 •  stručnu praksu u trgovačkim sudovima i
 • završni ispit

Zahtjev za obavljanje stručne obuke kandidati za stečajne upravitelje podnose Ministarstvu koje rješenjem odobrava obavljanje stručne obuke i upućuje kandidate na obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima.

Stručne radionice

Stručne radionice u okviru stručne obuke namijenjene su stjecanju teorijskih i praktičnih znanja i vještina nužnih za obavljanje poslova stečajnog upravitelja.

Stručne radionice obuhvaćaju predavanja, prezentacije, praktične primjere, grupni rad, vježbe igranja uloga, studije slučaja te rješavanje problema.

Raspored održavanja stručnih radionica ovisan je o broju polaznika i objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Program stručnih radionica utvrđuje Ministarstvo u trajanju od 60 sati.

Ministarstvo objavljuje poziv zainteresiranim voditeljima stručnih radionica za prijavu za izradu materijala za održavanje radionica odnosno vođenje stručnih radionica.

Stručna praksa u trgovačkim sudovima

Stručnu praksu kandidat za stečajnog upravitelja obavlja u trgovačkom sudu s područja njegovog prebivališta.

Predsjednik nadležnog trgovačkog suda radi provođenja stručne prakse u sudu kandidatu za stečajnog upravitelja određuje mentora iz reda sudaca toga suda.

Stručna praksa u trgovačkim sudovima sastoji se od:
 • prisustvovanja radnjama u sudu
 • prisustvovanja odnosno obavljanja radnji uz stečajnog upravitelja na koje kandidata za stečajnog upravitelja uputi mentor

Tijekom obavljanja stručne prakse u sudu kandidat za stečajnog upravitelja dužan je prisustvovati na najmanje:
 • pet ispitnih ročišta
 •  pet izvještajnih ročišta
 •  pet ostalih skupština vjerovnika i
 • pet završnih ročišta

Mentor upućuje kandidata za stečajnog upravitelja da u predmetu koji vodi uz imenovanog stečajnog upravitelja obavi sljedeće radnje:
 • izrada očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka
 • sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka
 • priprema izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika
 • rad s povjerenstvom za popis imovine
 • sastavljanje početnog stanja imovine dužnika
 • ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama
 • sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 • priprema unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu
 • priprema isplate vjerovnika
 • sudjelovanje u izvršenju isplata
 • izrada završnog računa
 • priprema naknadnih isplata vjerovnika

O provedbi stručne prakse kandidat za stečajnog upravitelja dužan je voditi dnevnik stručne prakse, u kojem se naznačuje područje, datum i  trajanje prakse, a kojeg tijekom prakse redovito potpisuju mentor stečajni upravitelj uz kojeg kandidat obavlja radnje propisane.

Nakon obavljenih stručnih radionica i stručne prakse u trgovačkim sudovima kandidat za stečajnog upravitelja pristupa završnom ispitu pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Troškove stručne obuke snosi stečajni upravitelj.