Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja

Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti stečajnih upravitelja.

Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama koje organizira i provodi Ministarstvo.

Mjesto, vrijeme i način održavanja stručnih radionica objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Stečajni upravitelj dužan je svake dvije godine od dana upisa na listu stečajnih upravitelja sudjelovati u najmanje tri stručne radionice.

Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja Ministarstvo donosi nakon utvrđivanja postojećih i budućih potreba stečajnih upravitelja za stručnim usavršavanjem te određivanjem područja u kojima stečajni  upravitelji trebaju dopuniti, nadograditi ili poboljšati svoja znanja i vještine.

Prijedloge o temama za stručne radionice te za njihovo planiranje i osmišljavanje mogu davati i udruge stečajnih upravitelja te suci.

Ministarstvo svake godine utvrđuje i na svojim mrežnim stranicama objavljuje godišnji program stručnog usavršavanja za sljedeću kalendarsku godinu.

Nakon utvrđivanja godišnjeg programa stručnog usavršavanja, Ministarstvo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje poziv zainteresiranim voditeljima stručnih radionica za prijavu za osmišljavanje te održavanje stručnih radionica predviđenih godišnjim programom stručnog usavršavanja za sljedeću kalendarsku godinu.

Zainteresirani voditelji stručnih radionica prijavljuju se za osmišljavanje i održavanje stručnih radionica podnošenjem prijave Ministarstvu u roku od 30 dana od objave poziva.

Nakon proteka roka za prijavu radionica Ministarstvo ocjenjuje zaprimljene prijave za osmišljavanje i održavanje stručnih radionica te provjerava ispunjavaju li minimalne uvjete propisane Pravilnikom.

Ministarstvo obavještava podnositelje prijava čije su prijave prihvaćene najkasnije 30 dana prije očekivanog datuma stručne radionice za koju su se prijavili.

Nakon odabira voditelja stručnih radionica Ministarstvo unosi imena voditelja stručnih radionica u godišnji program stručnog usavršavanja te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Prijava za sudjelovanje u stručnoj radionici

Stečajni upravitelji prijavljuju se za sudjelovanje na stručnoj radionici podnošenjem prijave putem elektroničke pošte na adresu Ministarstva objavljenu na mrežnoj stranici.

U prijavi stečajni upravitelj navodi ime, prezime i osobni identifikacijski broj, naziv i datum stručne radionice za koju se prijavljuje te prilaže dokaz o uplati troškova sudjelovanja.

Obrazac prijave

U slučaju prijave većeg broja kandidata za stručnu radionicu od broja dostupnih mjesta, Ministarstvo predlaže voditeljima stručne radionice ponavljanje stručne radionice te po mogućnosti određuje vrijeme održavanja ponovljene radionice.

Ako ponavljanje stručne radionice nije moguće, Ministarstvo odabire stečajne upravitelje za stručnu radionicu primjenjujući sljedeće kriterije ovim redoslijedom: vrijeme odnosno redoslijed zaprimanja potpune prijave, pripadnost stečajnog upravitelja određenoj ciljanoj skupini ako je stručna radionica namijenjena određenoj ciljanoj skupini te prethodno odbijanje prijave zbog prevelikog broja prijava ako se stručna radionica ponavlja.

Ministarstvo putem elektroničke pošte obavještava podnositelje čije su prijave za stručne radionice prihvaćene i potvrđuje njihovo sudjelovanje na stručnoj radionici za koju su se prijavili.

Podnositelj prijave može pisanim putem otkazati sudjelovanje na stručnoj radionici najkasnije osam dana prije dana određenog za održavanje stručne radionice, u kojem slučaju se uplaćeni iznos na ime troškova sudjelovanja na stručnoj radionici podnositelju prijave vraća na njegov zahtjev.

Ministarstvo može odgoditi ili otkazati održavanje stručne radionice ako nema dovoljno interesa za stručnu radionicu.