Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Uvid u evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u RH 

Protokolom o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve ustrojena je Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Prijavu za upis u Evidenciju, kao i eventualne promjene, na molbu osnivača, Ministarstvu pravosuđa i uprave podnosi nad/biskupija na čijem se području nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, podnositelju prijave, izdaje obavijest o izvršenom upisu, koja sadrži sve podatke o crkvenoj pravnoj osobi koji su uneseni u Evidenciju.