Registar udruga

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/udruge.jpg
Uvid u registar udruga RH 

Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
 
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Također, uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, a koji suglasnost daju prije održavanja osnivačke skupštine udruge, osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Međutim, u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.
 
Uz zahtjev za upis, dostavlja se:
 
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba sa navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste
 
O upisu udruge u registar nadležno upravno tijelo donosi rješenje.

Osoba ovlaštena za zastupanje ili druga ovlaštena osoba udruge dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje i likvidatora udruge i u slučaju postojanja zapreke za zastupanje iz članka 19. stavaka 2. i 3. Zakona najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o promjeni.
 
Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni. Zahtjev podnesen nakon toga roka, osim ako se odnosi na prestanak udruge, odbacit će se rješenjem.

Zahtjev za upis u registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom upravnom tijelu.