Natječaj za Sud EU

Slika /slike/Istaknute teme/Sude EU - grande-salle.jpg
Klasa: 910-02/20-01/101
Urbroj: 514-07-01-01-01/5-20-14

Na temelju točke III stavka 1. alineje 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije (Narodne novine broj 117/2012), Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

- jednog kandidata Republike Hrvatske za suca Suda (pri Sudu Europske unije)   i
- jednog kandidata Republike Hrvatske za nezavisnog odvjetnika Suda (pri Sudu Europske unije)


Uvjeti koje podnositelji prijava za suca i za nezavisnog odvjetnika Suda moraju ispunjavati:
  1. moraju biti osobe čija je neovisnost neupitna, sukladno odredbi članka 253. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
  2. moraju biti osobe koje imaju najmanje 20 godina radnog iskustva u pravnoj struci te koje su se u toj struci istakle znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, u smislu članka 253. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i izvješća o radu Odbora nadležnog za davanje mišljenja o podobnosti kandidata predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 
  3. moraju biti hrvatski državljani, sukladno točki IV. stavku 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije;
  4. moraju vladati engleskim i francuskim jezikom. 

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

U pisanoj prijavi podnositelj prijave, između ostalog, treba navesti razloge zbog kojih podnosi prijavu na javni natječaj i obrazložiti zbog čega smatra da je pogodan za obavljanje dužnosti suca odnosno nezavisnog odvjetnika Suda te navesti iskustva koja ima u području europskog prava i/ili nacionalnog prava u odnosu na nadležnosti Suda Europske unije. Uz pisanu prijavu podnositelj prijave mora priložiti detaljan životopis, obvezno izrađen sukladno predlošku koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://pravosudje.gov.hr). Također, podnositelj prijave dužan je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (dovoljno u presliku) navedenih pod točkama 2. i 3.

Uz navedeno podnositelj prijave:
  1. koji se prijavljuje radi obnove mandata suca Suda prilaže i popis riješenih predmeta u kojima je postupao u svojstvu suca Suda, zasebno presude i zasebno rješenja s pojašnjenjem o sastavu suda, predmetu spora, datumu započinjanja postupka i datumu pravomoćnosti presude, te popis predmeta u tijeku u kojima postupa kao sudac izvjestitelj, s podatkom o sastavu suda, predmetu spora,datumu započinjanja postupka i statusu predmeta
  2. koji se prijavljuje na prvi mandat suca ili nezavisnog odvjetnika Suda prilaže i: i) tekst jedne do tri nedavne publikacije koje je autor, pisane ili prevedene na engleski ili francuski jezik, a podnositelji prijave, ako žele, mogu dostaviti i druge pisane materijale za koje smatraju da su relevantni u kontekstu prijave; ii) izlaganje o jednom do tri osjetljiva pravna predmeta koja je rješavao u svojoj profesionalnoj praksi koje ne smije prelaziti pet stranica po predmetu; iii) pismo u kojem objašnjava razloge za prijavu na mjesto suca ili nezavisnog odvjetnika na Sudu.

Navedena dokumentacija se dostavlja na hrvatskom i engleskom i/ili francuskom jeziku, osim same prijave i dokaza o ispunjenosti uvjeta navedenih pod točkama 2. i 3. koji se podnose na hrvatskom jeziku.

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije obavit će razgovor s podnositeljima prijava. Prilikom usvajanja prijedloga o izboru kandidata za suca i nezavisnog odvjetnika Povjerenstvo će posebno vrednovati jamstva neovisnosti i nepristranosti, stručne sposobnosti i profesionalno iskustvo kandidata, poznavanje europskog prava, posebice prakse Suda Europske unije, znanje francuskog i engleskog jezika te sposobnost razumijevanja više pravnih sustava i sposobnost rada u timu u međunarodnom okruženju.

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije dostavit će prijedlog o izboru kandidata za suca i nezavisnog odvjetnika Suda  Vladi Republike Hrvatske da ga utvrdi i dostavi Vijeću Europske unije.

Nakon što Odbor predviđen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije izradi mišljenje o podobnosti kandidata za obnašanje dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda, suca i nezavisnog odvjetnika Suda izabrat će vlade država članica zajedničkim dogovorom, na razdoblje od šest godina. Suci kojima istječe mandat mogu biti ponovo imenovani.

Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidature za suca Suda«, odnosno »Prijava kandidature za nezavisnog odvjetnika Suda«.

Podnositelji prijava koji se prijavljuju za oba radna mjesta dužni su dostaviti odvojene prijave. Dio dokumentacije koja je ista za potrebe oba radna mjesta može se dostaviti u samo jednoj prijavi uz odgovarajuću napomenu u samoj prijavi. 
Podnositelji prijava dužni su dokumentaciju, osim u papirnatom obliku, dostaviti i na magnetskom mediju (CD ili USB).

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika
pri Sudu Europske unije

Dokumenti