Potrebna mi je nadovjera/legalizacija isprava koje ću koristiti u inozemstvu. Koji je postupak i koliko moram platiti pristojbi?

Ukoliko imate javnu ispravu koju ćete koristiti na području države koja je potpisnica Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potvrdu „Apostille“ možete zatražiti kod nadležnog općinskog suda na čijem se području nalazi tijelo koje Vam je izdalo ispravu.
Ukoliko imate javnu ispravu koju ćete koristiti na području države koja nije potpisnica bilateralnih ugovora s Republikom Hrvatskom u pravnim stvarima ili Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, ispravu ćete morati  legalizirati, odnosno nadovjeriti u postupku pune legalizacije, odnosno:
  • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj,
  • ovjeriti  kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je Vam je izdalo tu javnu ispravu,
  • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa na adresi Ulica grada Vukovara 49, nadovjeru potpisa suca              
     i pečata suda (ponedjeljak - četvrtak od 9:00 do 11:00 sati i 13:00 do 15:00 sati, petak od 9:00 do 12:00 sati)
  • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečat               
    Ministarstva pravosuđa.
Za postupak pune legalizacije isprava u  Ministarstvu pravosuđa plaća se pristojba za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata, u iznosu od 30,00 kuna.
Pristojbe u iznosu do 100,00 kuna plaćaju se u državnim biljezima, a pristojbe za iznos veći od 100,00 kuna plaćaju se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR12 1001 0051 8630 00160.