Uputa za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju

Za upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave, radi uključenja u eKomunikaciju, potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@mpu.hr dostaviti podatke:
 
  • OIB pravne osobe
  • naziv pravne osobe
  • adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
  • ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti osobe koje su upisane u Sudskom registru/drugom odgovarajućem registru kao ovlaštene osobe za zastupanje i punomoćnike kojima je osoba upisana u Sudskom registru kao ovlaštena osoba za zastupanje izdala specijalnu punomoć za pristup eKomunikaciji i čiji je potpis na punomoći javno ovjeren. Te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju eKomunikacija dati ovlasti drugim osobama). Ako se traži pristup temeljem specijalne punomoći potrebno je dostaviti identifikacijske podatke o izdavatelju punomoći te u prilogu e-maila priložiti skeniranu specijalnu punomoć za pristup eKomunikaciji.
 
Od trenutka slanja zahtjeva do trenutka upisa može proći nekoliko dana. Upis je proveden kad korisnik zaprimi povratnu obavijest o upisu zajedno sa korisničkim uputama u privitku.
 
Usluzi e-komunikacija se pristupa preko poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ .
 
Tehnički uvjeti za ulazak i rad u web aplikaciji eKomunikacija:
 
1. Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više
Namijenjena je za identifikaciju i potrebna je za ulazak u aplikaciju odnosno za rad u istoj.
Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.
 
2. Potpisni certifikat
Potpisni certifikat je potreban u trenutku kada se podnesak šalje sudu, s obzirom na to da isti mora biti elektronički potpisan. 
Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.
 
Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
  • Financijska agencija (FINA)
  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
  • MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznicePotpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.
 
Napominjemo kako je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.

e-Komunikacija - Priručnik za pravne osobe