Državni tajnici

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave imenovani su:
  • mr. sc. Josip Salapić
  • Juro Martinović
  • Sanjin Rukavina