Ravnatelji uprava i pomoćnici ministra

U Ministarstvu pravosuđa i uprave za ravnatelje uprava imenovani su:

  • Sanda Kulić, Uprava za organizaciju pravosuđa
  • Mirela Fučkar, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
  • Jana Špero, Uprava za zatvorski sustav i probaciju
  • Anita Markić, Uprava za politički sustav i opću upravu
  • Višnja Tafra, Uprava za službenički sustav
  • mr. sc. Daniela Petričević Golojuh, Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više ravnatelja.

Ravnatelja/icu imenuje Vlada na prijedlog ministra, na temelju javnog natječaja i na razdoblje od četiri godine.

Ravnatelj/ica upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.
Pomoćnika ministra imenovala je Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi.

Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave pomoćnica ministra je:
  • Vedrana Šimundža-Nikolić, Uprava za kazneno pravo