Ravnatelji uprava i pomoćnici ministra

U Ministarstvu pravosuđa i uprave za ravnatelje uprava imenovani su:

  • Sanda Kulić, Uprava za organizaciju pravosuđa
  • Mirela Fučkar, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
  • Jana Špero, Uprava za zatvorski sustav i probaciju
  • Anita Markić, Uprava za politički sustav i opću upravu
  • Višnja Tafra, Uprava za službenički sustav
  • Daniela Petričević Golojuh, Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više pomoćnika ministra.

Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi.

Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.


U Ministarstvu pravosuđa i uprave pomoćnici ministra su:
  • Ivan Crnčec, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju
  • Vedrana Šimundža-Nikolić, Uprava za kazneno pravo