ponovljeni javni natječaj - strukovni učitelj - za održavanje u Odjelu upravnih poslova, doktor medicine u Odjelu zdravstvene zaštite zatvorenika, doktor medicine u Odjelu forenzičke psihijatrije viši stručni referent u Odjelu financijsko - knjigovodstvenih poslova

Datum:
03.07.2023.
Datum objave u NN:
30.06.2023.
Naziv:          strukovni učitelj - za održavanje, doktor medicine, doktor medicine, viši stručni referent
Stručni uvjeti:
 
ODJEL UPRAVNIH POSLOVA

strukovni učitelj - za održavanje
ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA

doktor medicine
ODJEL FORENZIČKE PSIHIJATRIJE

doktor medicine
ODJEL FINANCIJSKO - KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

viši stručni referent 
 • srednja stručna sprema obrtničke ili tehničke struke
 • položen državni ispit,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen ispit za vozača B kategorije
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 • završen diplomski sveučilišni studij  medicinske struke
 • važeća licenca za samostalan rad
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • važeća licenca za samostalan rad
 • položen državni ispit
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: „Javni natječaj za radno mjesto – redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati“. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva: 26.07.2023.  
Obavijest o testiranju:   OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA/KINJAMA O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA TE VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTIRANJA (.pdf)  
Obustava ili poništenje:             odluka o obustavi - doktor medicine
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: