Politička korupcija

Slika /slike/Borba protiv korupcije/Slike iz filma/00-00-05.jpg

Politička korupcija, koja se naziva i krupna korupcija, (engl. grand corruption) prisutna je među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava.

Ovaj oblik korupcije predstavlja izrazitu prijetnju demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu.

Ta vrsta korupcije uvijek uključuje zloupotrebu političkih procesa.

Političari svoj položaj mogu koristiti za stjecanje novca i moći ili nanošenje štete protivnicima.

Na visokoj razini korupcija uključuje zloupotrebu pravila nabave, razna pogodovanja, nezakonita financiranja itd.

Oblici političke korupcije (Budak, J., Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju, 2006.) su sljedeći:
  • pronevjera novca u političkom sustavu neke zemlje od strane političkih kandidata i političara na vlasti,
  • netransparentnost novčanih tokova u politici
  • omogućavanje privatnom sektoru da kupi politički utjecaj
  • korupcija u izbornom postupku,
  • utjecaj na pravni sustav države da neučinkovito procesuira i time štiti kaznena djela korupcije
  • utjecaj na zakonodavnu vlast da legalizira povoljniji tretman za pojedine interesne skupine