Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita, pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita iz Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita su: 
Upravno područje imovinsko-pravnih poslova
 1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19),
 2. ​Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19),
 3. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« broj63/19),
 4. Zakon o šumama („Narodne novine“, broj68/18, 115/18, 98/19 i 32/20 ) – Dio osmi – imovinsko-pravni odnosi,
 5. Zakon o cestama („Narodne novine“, broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
 6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) – glava IV. obveze i prava vlasnika kulturnoga dobra,
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17),
 8. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15).
Upravno područje građanskog i trgovačkog prava
u dijelu koji se odnosi na opće propise građanskog materijalnog prava:
 
 1. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) – Glave od I. do VII., Glava VIII. – članci od 247. do 473., Glava IX. – članci od 1045. do 1129.,
 2. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19),
 3. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 117/03),
 4. Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“, broj 117/03),
 5. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ („Narodne novine“, broj 117/03).
u dijelu koji se odnosi na sustav besplatne pravne pomoći:
 1. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13 i 98/19),
 2.  Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći („Narodne novine“, broj 64/14 i 80/20),
 3. Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći („Narodne novine“, broj 64/14 i 20/16),
 4. Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći („Narodne novine“, broj 64/14),
 5. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 70/20).
u dijelu koji se odnosi na opće propise građanskog parničnog i izvanparničnog procesnog prava, ovršnog prava i alternativne načine rješavanja sporova:
 1. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19),
 2. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga („Narodne novine“, broj 124/13),
 3. Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima („Narodne novine“, broj 55/09),
 4. Uredba br. 861/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (SL, L 199 od 31. srpnja 2007., s. 1),
 5. Uredba br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (»dostava pismena«), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL, L 324 od 10. prosinca 2007., s. 79),
 6. Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13,93/14 i 73/17),
 7.  Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“, broj 8/11 i 114/12),
 8. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara („Narodne novine“, broj 38/11),
 9. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17),
 10. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17),
 11. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica („Narodne novine“, broj 115/12, 125/14 i 82/17),
 12. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu („Narodne novine“, broj 115/12, 127/14 i 82/17),
 13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku („Narodne novine“, broj 115/12 i 156/14),
 14. Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti („Narodne novine“, broj 115/12),
 15. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika („Narodne novine“, broj 120/14 i 82/17),
 16. Pravilnik o načinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku („Narodne novine“, broj 156/14 i 1/19),
 17. Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku („Narodne novine“, broj 156/14),
 18. Zakon o arbitraži („Narodne novine“, broj 88/01),
 19. Zakon o mirenju („Narodne novine“, broj 18/11),
 20. Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i miritelja („Narodne novine“, broj 59/11),
 21. Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska („Narodne novine“, broj 69/12),
 22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova („Narodne novine“, broj 69/12 i 9/14),
 23. Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska („Narodne novine“, br. 69/12 i 9/14),
 24. Uredba br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (SL, L 143 od 30. travnja 2004., s. 15 – 39). 
u dijelu koji se odnosi na opće propise prava društava, sudskog registra i stečajnog prava:
 
 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11– pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19),
 2. Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15 i 104/17),
 3. Zakon o mjenici („Narodne novine“, broj 74/94 i 92/10 – članci 1. – 53., 69. – 77., 101. – 110.),
 4. Zakon o čeku („Narodne novine“, broj 74/94),
 5. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“, broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19).
Upravno područje kaznenog prava
u dijelu koji se odnosi na kazneno pravo:
 1. Kazneni zakon – opći dio („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/08 i 126/19),
 2. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) – glave: I., II., IV.,VI., IX., XII., od XVI. do XIX., od XXI. do XXIV. i XXVIII.,
 3. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12),
 4. Pravilnik o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 7/13, 66/13, 106/15 i 34/17)
 5. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22 ),
 6. Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) – glave: I., II., V., VII., VIII., od X. do XIV., od XX. do XXII., od XXIV. do XXVI., XXX. i XXXI.,
 7. Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni („Narodne novine“, broj 1/14 i 104/18).  
u dijelu koji se odnosi na probacijske poslove:
 1. Zakon o probaciji („Narodne novine“, broj 99/18),
 2. Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova („Narodne novine“, broj 68/19). 
u dijelu koji se odnosi na podršku žrtvama i svjedocima kaznenih dijela:
 1. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) – članak 16., članci 43. – 60., 122 – 125., 173. – 184., 202.– 206., 222. – 238., 283 – 303., članak 330. i članci 341 – 458.,
 2. Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) – glave IV. i V. članci 40. – 76.,
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita),
 4. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) – članci 16. i 20.,
 5. Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19) – glava XVIII., – članci 129. – 132., glava XXIV., – članci 157. – 162. i glava XXV., – članci 163. – 165.
Upravno područje izvršavanja kaznenopravnih sankcija i osiguranja pravosudnih tijela
 • u dijelu koji se odnosi na izvršavanje kaznenopravnih sankcija:
 1. Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19),
 2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“, broj 133/12),
 3. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) – odredbe o pritvoru, istražnom zatvoru u domu, istražnom zatvoru – članci 112. – 144.,
 4. Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13,  56/15 i 126/19) – Opće odredbe, odgojne mjere, maloljetnički zatvor, sigurnosne mjere, – članci 1. – 31.,
 5. Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) – Odredbe o izvršenju odluka, prekršajna evidencija, – članci 151. – 157.
 6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita) – odredbe o unutarnjem ustrojstvu Uprave za zatvorski sustav,
 7. Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora („Narodne novine“, broj 8/10),
 8. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod („Narodne novine“, broj 22/13),
 9. Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu („Narodne novine“, broj 43/02).
 • u dijelu koji se odnosi na osiguranje pravosudnih tijela:
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22) – članci 113. – 116.,
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22) – članak 129. (osiguranje osoba, imovine i objekata državnog odvjetništva),
 3. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17) – članci 19. i 20.
 4. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 83/15),
 5. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije („Narodne novine“, broj 31/15),
 6. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije („Narodne novine“, broj 31/15),
 7. Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima („Narodne novine“, broj 88/11),
 8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita).
Službenici u sudu i u državnom odvjetništvu
​• Predmet Sustav pravosuđa obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22)
2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22)
3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18, 126/19 i 80/22)
4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22)
5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22)
6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22).

• Predmet Unutarnje ustrojstvo sudova za osobu koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova službenika u sudu obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22)
2. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22),

• Predmet Unutarnje ustrojstvo državnih odvjetništva za osobu koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova službenika u državnom odvjetništvu obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Poslovnik državnog odvjetništva („Narodne novine“, broj128/19).

• Predmet Sudske pristojbe obuhvaća sljedeći pravni izvor:
1. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
2. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19 i 92/21).
Zemljišnoknjižni poslovi
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 12. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19), i to: načela zemljišne knjige, sadržaj zemljišne knjige (sastav, glavna knjiga, zbirka isprava, pomoćne zemljišne knjige, zemljišnoknjižni ulošci, zemljišnoknjižno tijelo, stjecanje, promjene i prestanak prava na nekretninama), vrste upisa (pojam upisa, predbilježbe i zabilježbe), predmet upisa u zemljišnu knjigu, založno pravo, zemljišnoknjižne isprave, postupak u zemljišnoknjižnim stvarima, postupak o osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga,
 13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,  152/14, 81/15 i 94/17), i to: nositelj prava vlasništva, predmet prava vlasništva, vlasnikova prava, suvlasnički dijelovi, stjecanje nekretnina, prestanak vlasništva, stvarne služnosti, osnivanje služnosti na nekretninama, tereti u korist nekretnina, založno pravo, stvarna prava stranih osoba, upis neuknjiženih prava na nekretninama i uspostava pravnog jedinstva nekretnina,
 14. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15 i 14/19), i to: vrste nasljeđivanja, nasljedni redovi, ostavina bez nasljednika,
 15. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 – čl. 9. Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15 i 29/18), i to: ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju,
 16. Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj 103/15 i 98/19), i to: bračni i obiteljski odnosi, zajednička imovina, roditeljsko pravo i poslovna sposobnost,
 17. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19), i to: vrste sudskih odluka, redovni i izvanredni pravni lijekovi, dostava otpravaka,
 18. Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13 – članak 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14 i 73/17), i to: propisi o ovršnom postupku (prijenos potraživanja upisanog u zemljišnoj knjizi, ovrha na nekretnini, upisivanje prava u javnu knjigu, založno pravo na nekretnini, prethodne i privremene mjere),
 19. Propisi o građevinskom zemljištu, izgradnji objekata, izvlaštenju, komasaciji, prometu zemljišta i zgrada, prostornom planiranju i uređenju prostora te premjeru i katastru zemljišta, koji su od značaja za rad zemljišnoknjižne službe.
Vođenje sudskog registra
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18)
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 12. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), i to: osnivanje i prestanak trgovačkih društava, udruživanje i statusne promjene trgovačkih društava i djelatnosti gospodarskih subjekata,
 13. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i to: osnivanje i prestanak ustanova,
 14. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“, broj 1/95, 57/96, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19), i to: vođenje sudskog registra i drugi odnosi subjekata upisa koji su u svezi s vođenjem registra,
 15. Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15 i 104/17), i to: stečaj i likvidacija gospodarskih subjekata.
Ovrha
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13,  82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),​
 12. Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13 – članak 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14 i 73/17), i to: pokretanje ovršnog postupka, pravni lijekovi, ovršna i vjerodostojna isprava, vrste ovrha, predmet ovrhe, troškovi ovrhe, provođenje ovrhe, prigovor ovršenika, prigovor treće osobe, odgađanje i obustava ovrhe, ovrhe na pokretninama, ovrha na novčanoj tražbini, ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina, ovrha na nekretnini, ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu, ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima, posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba, ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine, ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu, ovrha upisivanjem prava u javnu knjigu, ovrha diobom stvari, ostvarenje tražbine na davanje izjave volje, osiguranje, osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, sudsko i javnobilježničko osiguranje na temelju sporazuma stranaka, sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje prethodnom ovrhom, osiguranje prethodnim mjerama i privremene mjere.
Ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvo
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 12. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 53/91).
Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 8. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 9. Poslovnik državnog odvjetništva („Narodne novine“, broj 128/19),
 10. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 11. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17).
Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih dijela za obavljanje poslova službenika u sudu
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 12. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“, broj 58/07 i 22/13),
 13. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) u dijelu koji se odnosi na osobe oštećene kaznenim djelom, ispitivanje svjedoka i tijek glavne rasprave,
 14. Etički kodeks volontera („Narodne novine“, broj 55/08).
Područje obiteljskog i kaznenog prava te socijalne skrbi za obavljanje poslova službenika pedagoga, defektologa i socijalnog radnika u pravosudnim tijelima
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13,  82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18),
 7. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 8. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 9. Poslovnik državnog odvjetništva („Narodne novine“, broj 128/19),
 10. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak 34/17, 57/17, 101/18,08 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 11. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 12. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 13. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), i to: prava u sustavu socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi, nadležnost i postupak za ostvarivanje socijalne skrbi,
 14. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“, broj 133/12),
 15. Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 190/03, – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19),
 16. Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj 103/15 i 98/19), i to: bračni i obiteljski odnosi, pojam braka, zajednička imovina, roditeljsko pravo, uzdržavanje, skrbništvo, poslovna sposobnost,
 17. Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), i to: kaznenopravna zaštita, kaznena odgovornost, vrste kazni, vrste sankcija, pravne posljedice osude, rehabilitacija, brisanje osude, uvjeti za davanje podataka iz kaznene evidencije, zastara, amnestija i pomilovanje,
 18. Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13,56/15 i 126/19).
Područje izvršenja kazni u sudu
 1. Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19),
 2. Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18),
 3. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18 i 126/19),
 4. Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19),
 5. Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 67/18),
 6. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 67/18).
 7. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
 8. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20),
 9. Pravilnik o radu u sustavu JCMS („Narodne novine“, broj 71/15, 123/15 i 119/18),
 10. Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/18),
 11. Uredba o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/19),
 12. Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19),
 13. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“, broj 133/12),
 14. Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19).