Pravosudni ispit

Slika /slike/Istaknute teme/pravosudni ispiti.jpg

U skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21) i Uputom ovog Ministarstva o načinu osiguravanja provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave KLASA: 701-01/20-01/535, URBROJ: 514-01-21-15 od 15. studenog 2021. obavještavamo da su sve osobe prilikom dolaska u Ministarstvo dužne predočiti odgovarajući dokaz, i to:

 • EU digitalnu COVID potvrdu,

 • negativni nalaz brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili

 • drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, i to:

  • da ste preboljeli bolest COVID-19 i dijagnoza Vam je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

  • da ste imali dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imali ste s tim oboljelima kontakte, proglašavani ste takozvanim vjerojatnim slučajem te Vam bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

  • da Vam je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazujete potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci

  • da ste preboljeli bolest COVID-19, a bolest Vam je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili ste bili vjerojatni slučaj, a cijepljeni ste jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze možete dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.


Obavijest o načinu održavanja svih stručnih ispita u Ministarstvu pravosuđa i uprave tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Izjava


Upute za pristupanje polaganju pisanog dijela pravosudnog ispita


Na pisanom dijelu pravosudnog ispita prvi dan prema gornjem rasporedu piše se radnja iz građanskog prava, drugi dan radnja iz kaznenog prava, a treći dan radnja iz upravnog prava.
 
Pisani dio pravosudnog ispita održava se u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, a kandidati su mu dužni pristupiti s početkom u 8,00 sati s važećom osobnom identifikacijskom ispravom (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi provjere identiteta te se  podvrći sigurnosnom pregledu službenika pravosudne policije.
 
Kandidati su na ispit dužni pristupiti primjereno odjeveni u skladu s uobičajenim profesionalnim mjerilima te svojim izgledom i ponašanjem ne smiju narušavati kućni red i ugled Ministarstva pravosuđa i uprave te ugled Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.
 
Pisane radnje izrađuju se na računalu te pristup pisanom dijelu pravosudnog ispita podrazumijeva osnovna znanja iz obrade teksta u Microsoft Word programu.
 
Izrada pojedine pisane radnje može trajati najduže šest sati, u kojem je vremenu kandidat dužan predati izrađenu radnju. Ako kandidat u navedenom vremenu ne dovrši pisanu radnju, predaje je nedovršenu, koja se činjenica upisuje u zapisnik o tijeku pravosudnog ispita. Po upozorenju ovlaštene službene osobe na protek najdužeg vremena pisanja zadaće kandidati su dužni pristupiti ispisu zadaće te isključiti računala.
 
Za vrijeme izrade pisane radnje kandidat može samo jednom napustiti prostoriju u kojoj se ispit provodi uz odobrenje osobe koja nadzire tijek ispita. Napuštanje prostorije nije dopušteno u prva dva sata nakon početka ispita i 30 minuta prije isteka vremena određenoga za izradu radnje. Činjenica napuštanja prostorije unosi se u zapisnik o tijeku ispita.
 
Pri izradi pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti isključivo tekstove propisa te druga pomagala koja mu osigura Ministarstvo pravosuđa i uprave. Tekstovi propisa kandidatima se osiguravaju u elektroničkom obliku preko poveznica na mrežne stranice „Narodnih novina“ i „Zakon.hr“ na radnim površinama računala. Pristup drugim mrežnim sadržajima putem internetskih preglednika tijekom ispita nije moguć.
 
Pri izradi pisanih radnji zabranjeno je unošenje i korištenje primjeraka sudskih i drugih odluka, tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja (npr. mobilni uređaji, uređaji s prijenosnom pohranom podataka, uređaji za bežičnu razmjenu podataka i sl.).
 
Za vrijeme pisanog dijela ispita kandidatima nije dozvoljeno u prostoriju u kojoj se ispit provodi unositi ili za vrijeme ispita koristiti vlastite predmete, pomagala niti prehrambene proizvode. Tijekom pisanog dijela ispita kandidatima je osiguran pristup vodi za piće, a sve vlastite predmete koje unesu u prostor Ministarstva pravosuđa i uprave dužni su odložiti u za to određena mjesta. 
Za vrijeme održavanja pisanog dijela ispita kandidatima je zabranjeno međusobno komuniciranje.
 
Ako kandidat na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, osoba koja nadzire pisani dio ispita udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak pisanja radnje. Radnje takvog kandidata se ne dostavljaju Ispitnom povjerenstvu na ocjenjivanje. Navedeni kandidati ponovnom polaganju pravosudnog ispita mogu pristupiti nakon isteka roka od godine dana od dana polaganja, a o ovakvom ponašanju kandidata koji su vježbenici u pravosudnim tijelima, odvjetnički ili javnobilježnički vježbenici izvijestit će se čelnici pravosudnih tijela u kojima su zaposleni odnosno čelnici Hrvatske odvjetničke komore ili Hrvatske javnobilježničke komore.
 
Osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita prije početka ispita kandidatima daju upute za provedbu ispita te ih upozoravaju na posljedice uporabe nedopuštenih pomagala, prekoračenja vremena predviđenog za izradu pisane radnje, propuštanja predaje radnje, remećenja urednog tijeka ispita i neopravdanog napuštanja prostorije u kojoj se izrađuje pisana radnja.
 
Prije početka pisanog dijela ispita kandidatima se dodjeljuju osobne zaporke. Svaka osobna zaporka sastoji se od kombinacije pet znamenki, a služi za identifikaciju kandidata. Osobna zaporka naznačuje se na prvoj stranici svake pisane radnje te bilježi u spisu predmeta kandidata. Sve tri radnje pišu se pod istom osobnom zaporkom te se pod osobnom zaporkom objavljuju rezultati ispita.
 
Osim osobne zaporke i teksta pisane zadaće kandidati u radnje ne smiju stavljati nikakve druge pisane ili grafičke oznake (npr. vlastoručni potpis kandidata, potpis u ime suca, *, #, i sl.), jer će im u protivnom biti naložena ponovna izrada pisane radnje iz određenog područja.
 
Osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita kandidatima uručuju zapečaćene omotnice s pripremljenim predlošcima za izradu pisane radnje. Kandidati po predlošcima  smiju pisati i na njih stavljati svoje oznake, ali ih na kraju ispita moraju fizički vratiti.
 
Numeracija stranica pisanih radnji nije obvezna jer se stranice fizički spajaju nakon ispisa. U slučaju da izrada zadaće obuhvaća donošenje više sudskih odluka, sve se odluke, bez obzira na numeraciju stranica, izrađuju u jedinstvenom dokumentu na računalu.
 
Nakon dovršetka izrade i provjere teksta radnje kandidat o činjenici završetka rada obavještava osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita, nakon čega se radnje ispisuju, stranice spajaju te se izrađene radnje ulažu u dodijeljene omotnice. Činjenicu predaje radnje kandidat potvrđuje potpisom na posebnom popisu.
 
Pisane radnje i spis predmeta koji je služio kao predložak za njihovu izradu Ministarstvo pravosuđa dostavlja članovima i zamjenicima članova Ispitnog povjerenstva koje odredi predsjednik Ispitnog povjerenstva na pregled i bodovanje.  
 
Kandidat mora iz radnji iz područja građanskog i kaznenog prava ostvariti po najmanje šest bodova, a iz radnje iz područja upravnog prava najmanje tri boda da bi ostvario pravo na pristupanje usmenom dijelu pravosudnog ispita.
 
Ostvareni broj bodova koji kandidatima daje pravo pristupa usmenom dijelu ispita priznaje se i pri eventualnom ponovnom polaganju usmenog dijela ispita.
 
O ostvarenom broju bodova na pisanom dijelu ispita kandidati se obavještavaju najkasnije deset dana prije usmenog dijela ispita, objavom na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave pod prethodno dodijeljenim osobnim zaporkama.
 
Na zahtjev kandidata omogućava se uvid u pisane radnje i postignuti broj bodova. Zahtjev za uvid podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave u roku od deset dana od objave rezultata ispita. Kandidati koji vrše uvid imaju pravo razgledati izrađene radnje, eventualne napomene članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva te posebno obrazloženje dane ocjene s kojom ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu pravosudnog ispita.