Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita, pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita iz Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita su: