Z-3109/16 od 14. rujna 2016. godine

Općinski sud u Šibeniku, OIB: 29399232217, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja: Dražena Skroze, Srima, Trg Srime 20, OIB: 55702987051, zastupan po pun. Šimi Mrdeži odvjetniku u Šibeniku, pokrenut pojedinačni ispravni postupak u odnosu na
 
Zemljišnoknjižni uložak 2005, K.O. Zaton
 u kojem je upisana kat. čest. 3394
na kojim nekretninama je u B listu upisano pravo vlasništva u korist: 1. Skroza Milivoj p. Ambroza za 8/112 dijela, 2. Skroza Jerka ž. Jacinta za 4/112 dijela, 3. Skroza Antula p. Ambroza za 1/112 dijela, 4. Birin Marija ž. Josipa za 4/112 dijela, 5. Ukić Silvestra ž. Paške za 4/112 dijela, 6. Vlahov Ivanica ž. Ante za 4/112 dijela, 7. Mijat Šimica-Tomica ž. Petra za 7/112 dijela, 8. Mijat Vlade Grgin za 1/112 dijela, 9. Skroza Roko p. Šime za 270/1680 dijela, 10. Skroza Nikola p. Ive za 102/1680 dijela, 11. Skroza Tome p. Ive za 102/1680 dijela, 12. Cukrov Mara ž. Ante za 21/1680 dijela, 13. Mijat Franka ž. Šime za 60/1680 dijela, 14. Skroza Špiro p. Ive za 102/1680 dijela, 15. Cukrov Vica ž. Marka za 60/1680 dijela, 16. Skroza Marketa ž. pok. Ive za 21/1680 dijela, 17. Skroza Smiljan pk. Ante za 17/1120 dijela, 18. Skroza Vinko pk. Ante za 51/1120 dijela, 19. Skroza Radoje p. Nikole za 8/112 dijela, 20. Zorančić Helana ž. Domenika za 18/896 dijela, 21. Rokić Antula ž. Marka za 18/896 dijela, 22. Gradiška Tihomira ž. Ante za 18/896 dijela, 23. Paškov Roka ž. Ivana za 18/896 dijela, 24. Turel Estera-Jasna za 72/1792 dijela, 25. Marunica Mate za 72/1792 dijela,                
i to povodom prijedloga predlagatelja da se vlasništvo na predmetnoj nekretnini kat. čest. 3394, Z.U. 2005, K.O. Zaton, upiše na ime predlagatelja: Dražen Skroza, Srima, Trg Srime 20, OIB: 55702987051, za cijelo, uz izbris sa gore navedenih imena.
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive prijedlogu predlagatelja ili koje smatraju da bi u pogledu predmetnog zemljišnoknjižnog uloška trebalo upisati nešto što nije predloženo, ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis u predmetnom zemljišnoknjižnom ulošku, da podnesu ovom sudu svoje prijedloge ili prigovore u roku od 30 dana, a koji rok počinje teći s danom objave oglasa u „Narodnim novinama“.