Završni ispit

Nakon obavljenih stručnih radionica i stručne prakse u trgovačkim sudovima kandidat za stečajnog upravitelja pristupa završnom ispitu pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Vrijeme i mjesto održavanja završnog ispita objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva, najmanje 30 dana prije dana održavanja završnog ispita.

Završni ispit sastoji se od izrade pisane radnje i usmene provjere iz područja obuhvaćenog stručnom praksom, čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.


Prijava završnog ispita

Prijava za pristupanje završnom ispitu podnosi se Ministarstvu, a prijavi se prilažu potvrda predsjednika suda o obavljenoj stručnoj praksi i dokaz o uplati troškova završnog ispita.

O ispunjenosti uvjeta za pristupanje završnom ispitu Ministarstvo odlučuje rješenjem.
Troškovi polaganja završnog ispita

Troškove polaganja završnog ispita snosi kandidat.