Probacijski poslovi

Ova se stranica trenutno ažurira.

Posao probacijske službe obuhvaća sve faze kaznenog postupka i izvršavanja sankcija – odlučivanje o kaznenom progonu, suđenje, izvršavanje sankcija (u zajednici i kazne zatvora) i uvjetni otpust.


Sukladno Zakonu o probaciji probacijski poslovi su:
 1. Nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu
 2. Izrada izvješća na traženje državnog odvjetnika
 3. Izrada izvješća za određivanje mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjera opreza te za izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije
 4. Izvršavanje zaštitnog nadzora izrečenog uz uvjetnu osudu, uz rad za opće dobro, uz uvjetni otpust i po punom izvršenju kazne zatvora
 5. Pribavljanje pristanka na zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro te organiziranje i nadziranje izvršavanja rada za opće dobro
 6. Izrada izvješća zatvoru, odnosno kaznionici
 7. Izrada izvješća sudu u postupku odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne te uvjetnom otpustu
 8. Nadzor uvjetno otpuštenog osuđenika
 9. Organiziranje i nadziranje izvršavanja posebnih obveza iz Kaznenog zakona i obveza iz Zakona o kaznenom postupku

 

Rad za opće dobro

Slika.
 • Najzastupljeniji od probacijskih poslova je izvršavanje rada za opće dobro. Izriče se od strane suda kao zamjena za kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjena za novčanu kaznu, ili kao obveza koju državni odvjetnik može izreći okrivljeniku ukoliko je uvjetno odgodio ili odustao od kaznenog progona.
 • Rad za opće dobro izvršava se u ustanovama, udrugama, pravnim osobama i tijelima javne vlasti, čija je osnovna djelatnost humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja, odnosno koje obavljaju poslove od općeg javnog  i lokalnog interesa, odnosno od interesa za Republiku Hrvatsku.
 • Tijekom izvršavanja rada za opće dobro osuđenici rade na različitim poslovima kao što su: pomoćni poslovi u kuhinji, praonici, održavanje urednosti unutarnjih prostora u raznim ustanovama koje se brinu o npr. starim i nemoćnim osobama, djeci, psihičkim bolesnicima, osobama s posebnim potrebama i sl., sortiranje robe i drugih doniranih predmeta (npr. u Crvenom križu), održavanje urednosti unutarnjeg i vanjskog prostora u udrugama koje se bave zaštitom životinja i sl.
 • Lokalni probacijski uredi mjesno su nadležni za organiziranje u nadzor izvršavanja rada za opće dobro, prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe uključene u probaciju. Od uspostave profesionalne probacijske službe, bilježi se neprestani rast presuda kojima se izriče rad za opće dobro, a pogotovo od 1. siječnja 2013. kada je stupio na snagu

 

Uvjetna osuda

​(sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnim obvezama i/ili sigurnosnim mjerama)


Slike.
 
 • Probacijska služba izvršava presude kojima je izrečena uvjetna osuda, ukoliko je uz uvjetnu osudu izrečen zaštitni nadzor i/ili posebne obveze i/ili sigurnosne mjere.
 • Uvjetnom osudom određuje se da se kazna na koju je počinitelj osuđen neće izvršiti ako počinitelj u vremenu provjeravanja, koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od pet godina, ne počini novo kazneno djelo i ispuni određene mu obveze.
 • Zaštitni nadzor izriče se ukoliko je sud procijenio da je osuđeniku potrebna pomoć, vođenje i nadzor nadležnog probacijskog ureda.
 • Uz uvjetnu osudu, osim zaštitnog nadzora, sud može izreći i jednu ili više sigurnosnih mjera i posebnih obveza.

 

Nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu
 

Slike.
 
 • Državni odvjetnik može odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona ako okrivljenik preuzme i izvrši određenu obvezu.
 
Obveze koje okrivljenicima nalaže državni odvjetnik:
 • Izvršenje kakve činidbe u svrhu popravljanja ili naknade štete prouzročene kaznenim djelom
 • Uplata određene svote u korist javne ustanove, u humanitarne ili karitativne svrhe, odnosno u fond za naknadu štete žrtvama kaznenih djela
 • Isplata dospjelog zakonskog uzdržavanja i urednog plaćanja dospjelih obveza
 • Obavljanja rada za opće dobro
 • Podvrgavanja odvikavanju od droge ili drugih ovisnosti
 • Podvrgavanje psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja uz pristanak osumnjičenik na napuštanje obiteljske zajednice za vrijeme trajanja terapijeUvjetni otpust

Slike.
 
 • Probacijski poslovi tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta su: izrada izvješća, nadzor korištenja pogodnosti, nadzor osuđenika tijekom prekida izdržavanja kazne zatvora te nadzor uvjetno otpuštenih osuđenika.
 • Tijekom izvršavanja kazne zatvora, zatvor/kaznionica od probacijske službe može zatražiti određene podatke povezane s primarnom sredinom zatvorenika, a koji mogu pomoći kod donošenja odluka, primjerice vezano uz odobravanje pogodnosti izlaska u primarnu sredinu. Kada se zatvoreniku odobri korištenje pogodnosti izlaska u primarnu sredinu postoji mogućnost da će mu biti naložena obveza javljanja nadležnom probacijskom uredu.
 • U postupku odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne zatvora, suci izvršenja sada u pravilu traže i izvješće nadležnog probacijskog ureda. Također, u slučajevima kada sudac izvršenja to ocijeni potrebnim, probacijska služba nadzire  i tijek prekida izvršavanja kazne zatvora te izvješćuje suca izvršenja ako su prestali razlozi zbog kojih je prekid izdržavanja kazne zatvora odobren ili ako ga osuđenik zlorabi.

U postupku odlučivanja o uvjetnom otpustu, na zahtjev suca izvršenja probacijska služba također dostavlja izvješće. Izvješće se u pravilu odnosi na smještaj i prihvat zatvorenika, načine uzdržavanja, kao i na mogućnost provođenja određenih obveza kao što je primjerice nastavak liječenja od ovisnosti, nastavak obrazovanja i sl. Probacijska služba također obavlja i nadzor uvjetno otpuštenih osuđenika o čemu redovito, a po potrebi i izvanredno, izvještava nadležnog suca izvršenja.