Na sjednici Vlade predstavljen paket zakonskih izmjena kojima se korjenito mijenja sustav zaštite žene od nasilja

Paket zakona snažan je zalog u borbi protiv nasilja nad ženama i jasna poruka naše Vlade da se nasilje neće tolerirati i da će se nasilnici strože sankcionirati.

Na 289. sjednici Vlade ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravnim sporovima te Nacrt konačnog prijedloga zakona o dostavi sudskih pismena.

Paket zakonskih izmjena za suzbijanje nasilja nad ženama

Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je novi paket zakonskih izmjena kojima je cilj suzbiti nasilje nad ženama i osnažiti prava žena - žrtava nasilja.

Ministar Malenica naglasio je kako se ovim izmjenama korjenito mijenja sustav zaštite žena od nasilja te se uvodi novo kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe - tzv. femicid koje neće zastarijevati.

„Važna novina je da kao tzv. opću definiciju uvodimo rodno utemeljeno nasilje kao nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene, što znači da će kod počinjenja bilo kojeg kaznenog djela nasilja sud kao otegotnu okolnost uzimati u obzir je li motiv počinjenja bio rodno utemeljen,“ ustvrdio je ministar Malenica. 

Povećavaju se kazne za silovanje, teška kaznena djela protiv spolne slobode te kaznena djela protiv spolne slobode zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i starijeg od 15 godina, a ukida se i zastara za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

„Ovim se zakonskim izmjenama onemogućuje izricanje rada za opće dobro za temeljni oblik silovanja, dok će odredbe o uvjetnoj osudi silovanja moći doći u primjenu samo u slučaju istodobne primjene instituta ublažavanja kazne, čime osiguravamo dodatno strože kažnjavanje silovatelja,“ istaknuo je ministar. 

„S ciljem snažnije borbe protiv rodno utemeljenog nasilja, preciznije definiramo kaznena djela nasilja u obitelji, nametljivog ponašanja i spolnog uznemiravanja koje će se od sada progoniti isključivo kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj,“ dodao je.

Snažnija borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje

Kod kaznenih djela teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti, sudjelovanja u tučnjavi i nasilničkog ponašanja - propisuje se kvalificirani oblik počinjenja, što znači da će se počinitelji tih kaznenih djela strože kažnjavati, ako kazneno djelo naprave prema osobi koja je ranjiva, prema osobi koja im je bliska ili prema osobi koja pripada određenoj skupini prema kojoj počinitelj pokazuje mržnju.

„Ova zakonska izmjena vrlo je važna novina u borbi protiv suzbijanja svih oblika diskriminacije i suzbijanja zločina iz mržnje,“ rekao je ministar.

Za nasilničko ponašanje motiviranom mržnjom ili počinjeno prema ranjivoj osobi predviđa se kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Veća prava žrtvama - podaci o prebivalištu čuvat će se u posebnoj omotnici

Kada je riječ o Zakonu o kaznenom postupku uvode se određene novine kojima se osnažuju prava žrtava nasilja i sustav usmjerava prema žrtvama, a ne prema nasilnicima.

U slučaju kršenja mjera opreza sud će u roku od 24 sata morati donijeti rješenje o zamjeni mjere opreza istražnim zatvorom, stoga se proširuju razlozi za uhićenje.

Žrtve će imati pristup službama za podršku dok god postoji potreba za time, a uvodi se i obvezna anonimizacija podataka žrtava s ciljem da se u takvim postupcima ne može otkriti identitet žrtve. 

Jasno se propisuje da će sud prilikom donošenja odluke o mjeri opreza u obzir morati uzeti očitovanje žrtve.

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji povećavaju se  kazne za nasilje u obitelji, uvodi istražni zatvor za kršenje zaštitnih mjera te propisuje minimalna udaljenost u zaštitnoj mjeri zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve od 100 metara. 

Prava žrtava u prekršajnom postupku usklađuju se s pravima žrtava u kaznenom postupku.

„Ovaj paket snažan je zalog u borbi protiv nasilja nad ženama i jasna poruka naše Vlade da se nasilje neće tolerirati i da će se nasilnici strože sankcionirati,“ zaključio je ministar Malenica.

Novinar ne može biti počinitelj, poticatelj ili pomagač kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje

Ovim zakonskim prijedlogom također se uvodi novo kazneno djelo „neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje“ s ciljem uspostavljanja odnosa pravne ravnoteže između probitaka kaznenog postupka i prava javnost da o vođenju postupaka dobije pravovremene, provjerene i objektivne informacije od javnog interesa.

Točno se propisuju mogući počinitelji ovog kaznenog djela: dužnosnici ili službenici u pravosudnom tijelu, policijski službenici ili dužnosnici, okrivljenici, odvjetnici, odvjetnički vježbenici, svjedoci, vještaci, prevoditelji ili tumači koji tijekom prethodnog kaznenog postupka koji se na temelju zakona smatra nejavnim neovlašteno otkriju sadržaj izvidne ili dokazne radnje.

„Jasno se propisuje da novinar ne može biti počinitelj, poticatelj ili pomagač ovog kaznenog djela,“ istaknuo je ministar Malenica dodavši kako se time nedvojbeno potvrđuje da cilj propisivanja ovog kaznenog djela nije ograničavanje medijskih sloboda, već sankcioniranje onih koji u obavljanju svoje dužnosti neovlašteno otkrivaju sadržaj iz postupka u kojem je javnost i do sada bila isključena.

Uz to, uvodi se i kvalificirani oblik kaznenog djela neovlaštenog slikovnog snimanja pri čemu će se strože kažnjavati oni koji takav sadržaj učine dostupnim većem broju ljudi.

Brži upravni sporovi i veća izvjesnost njihova ishoda

Zakon o upravnim sporovima donosi se s ciljem osuvremenjivanja upravnog spora, ukidanja supsidijarne primjene Zakona o parničnom postupku te poticanja proaktivnijeg pristupa suda u rješavanju predmeta.

„Ovim se zakonskim izmjenama ograničava mogućnost da se posebnim zakonima propišu izuzetno kratki rokovi za donošenje odluka u upravnom sporu,“ objasnio je ministar Malenica.

Također propisuje se da se institut oglednog spora primjenjuje ako je u pet ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode.

„Ukida se podredna primjena Zakona o parničnom postupku; razrađuju se odredbe u odnosu na poslovnu sposobnost i zastupanje stranaka u upravnom sporu te se propisuju uvjeti pod kojima stranke mogu pristupiti izravno Vrhovnom sudu Republike Hrvatske,“ rekao je ministar Malenica.

Zakon kojim će se onemogućit neopravdano odugovlačenje sudskih postupaka

Ministar Malenica objasnio je kako je dostava sudskih pismena regulirana Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o upravnim sporovima i Prekršajnim zakonom zbog čega su pravila o sudskoj dostavi neujednačena i otežavaju provedbu dostave.

„Upravo je to glavni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi jedinstvenoga Zakona,“ naglasio je ministar. 

Zakonom o dostavi sudskih pismena standardiziraju se, pojednostavljuju i ujednačavaju pravila dostave u sudskim postupcima, uvažavajući pritom posebnosti u postupovnim propisima u onoj mjeri u kojoj je to potrebno.

„Ovim se Zakonom poseban naglasak stavlja na elektroničku dostavu u skladu s modernizacijom usluga i procesa u pravosuđu; propisuju se obveznici elektroničke dostave te način uručenja kod osobne i posredne dostave,“ dodao je ministar.

Zakon o dostavi sudskih pismena dio je zakonodavnih promjena koje utječu na učinkovitost sudova i smanjenje dužine trajanja sudskih postupaka, a njime se prvi puta standardiziranim pravilima onemogućuje neopravdano odugovlačenje postupka zbog dostave i primitka sudskih pismena.

Obzirom na potrebu prilagodbe postojećih zakona propisuje se da Zakon stupi na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Trgom pravde uvode se standardi u izgradnji pravosudnih tijela

Ministarstvo pravosuđa i uprave u novom investicijskom ciklusu u pravosudnu infrastrukturu provodi projekte vrijedne gotovo pola milijardi eura.

„Trg pravde najveći je infrastrukturni projekt, a naša je Vlada prva osigurala financijska sredstva za njegovu realizaciju putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti,“ naglasio je ministar Malenica dodavši kako je na Trgu pravde u Zagrebu već obnovljena zgrada stare jašionice u kojoj je smješten Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zagrebu, dok će se realizacijom prve faze trajno osigurati prostori za 4 suda, Pravosudnu akademiju i Centar za mirenje.

Sukladno Zakonu o proračunu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, na sjednici Vlade predloženo je donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2025. i 2026. godini i to za izvođenje radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde.

Također, predloženo je i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova.

Foto: Hina 

 
 
 
 
 

Pisane vijesti