Stjecanje prava vlasništva stranih osoba

Državljani EU i Švicarske Konfederacije

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te Vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave.
 
Ako ste državljanin Švicarske Konfederacije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa uz napomenu da prilikom podnošenja prijedloga za upis vlasništva nadležnom zemljišnoknjižnom sudu trebate uz ostalu dokumentaciju priložiti i potvrdu prijave privremenog boravka. 


Strani državljani izvan EU i Švicarske Konfederacije 

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Dokumenti.

Postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  i Zakona o općem upravnom postupku.

Zahtjev (pisani) predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko  i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
 
Pisanom zahtjevu mora se priložiti:
 
  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, 
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom),
  • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba,
  • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna u skladu s Tar.br. 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.
 
Upravna pristojba plaća se i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske u iznosu od 70,00 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 15,00 kuna.

Napomena:
Stranku će se pozvati da dostavi, u primjerenom roku, i druge isprave, ako su potrebne u postupku.

Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se plaćati u državnim biljezima, a neovisno o iznosu, pristojbe se mogu plaćati putem sustava e-pristojbe i na propisani račun, odnosno putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
  • IBAN HR1210010051863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univerzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univerzalnog naloga broja 5002

U slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina uz broj 5002 treba upisati i OIB, a u slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac tad je iza broja 5002 potrebno upisati i broj 721 i OIB.

Dokaz o uplati upravne pristojbe osoba koja podnosi zahtjev, ili njegov punomoćnik, mora priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.