Savezna Republika Njemačka

  • Ugovor o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima od 1. listopada 1971. godine.

- zaključen 1. listopada 1971. godine, stupio na snagu 8. siječnja 1975. godine
- tekst Ugovora objavljen u Službenom listu, broj 33/72– opća sukcesija
 
  • Sporazum o izručenju od 26. studenog 1970. godine

- zaključen 26. studenog 1970. godine, ratificiran 30. prosinca 1970. godine, stupio na snagu 14. studenog 1975. godine
- tekst Sporazuma objavljen je u Službenom listu – Dodatak, broj 17/76 –opća sukcesija