Postupak i način polaganja Državnog stručnog ispita

1. Tko i za koga organizira provođenje polaganja državnog stručnog ispita?
Polaganje državnog stručnog ispita organizira Ministarstvo pravosuđa i uprave za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnim zakonom povjerenih javnih ovlasti, kojim je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita, osobe s kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 5. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15 , 124/15 i 27/17) državni stručni ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom. Sjedište Komisije je pri tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa i uprave). Ministarstvo pravosuđa i uprave organizira provođenje Ispita, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) i navedene Uredbe i to za: državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnim zakonom povjerenih javnih ovlasti, kojim je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita, (npr. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09), propisuje u odredbi članka 23. stavku 2. da službena osoba u javnopravnom tijelu koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit), osobe s kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
2. Gdje je propisan sadržaj programa po kojem se polaže državni stručni ispit?
Sadržaj programa za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita je propisan u Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15, 27/17).
 
Obrazloženje:
 
Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita, u odredbi članka 2. stavka 2. propisuje da se državni stručni ispit polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme. Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od pravnih izvora i literature za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita. Sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa (2006. godine stupio na snagu) smatraju se pravnim izvorima za polaganje Ispita. Pored toga, sukladno odredbi članka 23. Uredbe, od kandidata se traži različiti stupanj poznavanja ispitne građe, ovisno o stupnju stručne spreme. Slijedom navedenog, i pravni izvori i literatura za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita također su utvrđeni ovisno o stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje poslova u tijelima državne vlasti.
 
Pravni izvori i literatura za osobe koje polažu državni stručni ispit - opći dio Ispita za obavljanje poslova srednje, više i visoke stručne spreme propisani su u točkama III. - V. Uredbe – Programa općeg dijela državnog stručnog ispita.
 
U točki VI. je propisano da su pravni izvori za polaganje općeg dijela Ispita i sve izmjene i dopune propisa utvrđene Programom, a koje su donesene nakon stupanja na snagu ovog Programa.
 
Posebni dio Ispita je propisan sukladno upravnim i stručnim područjima u točkama VII. - LV. Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita.
 
U točki LVI. Uredbe - Programa, propisano je da su pravni izvori za polaganje posebnog dijela Ispita i sve izmjene i dopune propisa utvrđene Programom, a koje su donesene nakon stupanja na snagu ovog Programa.
 
Sukladno članku 4 a. Uredbe, Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje na svojoj web-stranici Program općeg dijela državnog stručnog ispita (https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/pravni-izvori-za-polaganje-opceg-dijela-drzavnog-strucnog-ispita/22622), a svako državno tijelo objavljuje na svojoj web-stranici dio Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita (https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/pravni-izvori-za-polaganje-posebnog-dijela-drzavnog-strucnog-ispita-22551/22551) koji se odnosi na njihov djelokrug.
 
Navedena tijela su dužna ažurirati pravne izvore i literaturu za polaganje Ispita koji su utvrđeni Programom općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita.
 
3. Tko podnosi prijavu za polaganje državnog stručnog ispita?
Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje državnog stručnog ispita podnosi službenik odnosno osoba na stručnom osposobljavanju čelniku državnog tijela u kojem je zaposlen odnosno se nalazi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a čelnik tijela odnosno osoba koju on ovlasti potrebnu dokumentaciju i prijavu bez odgađanja dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno članku 6. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15 i 27/17) zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela u kojem je službenik zaposlen, odnosno u kojem se osoba nalazi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Čelnik tijela odnosno osoba koju on za to ovlasti razmatra zahtjev za podnošenje prijave, ovjerava podatke unesene u prijavu za polaganje Ispita i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu, te prijavu bez odlaganja dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.
4. Koji dokumenti su potrebni za prijavljivanje državnog stručnog ispita?
Uz prijavu prilažu se:
  • rješenje o prijmu i rasporedu na radno mjesto odnosno ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
  • svjedodžba ili diploma o završenom školovanju,
  • potvrda o radnom stažu ili druga isprava kojom se dokazuje radni staž.
 
Obrazloženje:

Prema članku 6. stavku 3. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15 ,124/15 i 27/17) uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama:
– rješenje o prijmu i rasporedu na radno mjesto odnosno ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
– svjedodžba ili diploma o završenom školovanju
– dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave
– potvrda o radnom stažu ili druga isprava kojom se dokazuje radni staž.
 
Po potrebi će službena osoba zahtijevati nadopunu dokumentacije ukoliko ne može iz dostavljene dokumentacije odlučiti o zahtjevu za polaganjem Ispita. 
5. Gdje se može naći obrazac prijave za polaganje državnog stručnog ispita?
Obrazac prijave za polaganje državnog stručnog ispita (obrazac DSI-1), možete kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“ ili preuzeti na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na sljedećoj poveznici:https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/prijavnica/22625
6. Kada se smatra da je prijava za polaganje državnog stručnog ispita podnesena u roku?
Prijava koja je zaprimljena u Ministarstvo pravosuđa i uprave najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je kandidat dužan položiti Ispit smatra se da je pravovremeno podnesena.
 
Obrazloženje:
 
Prema članku 7. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15 ,124/15 i 27/17) prijava za polaganje Ispita je podnesena u roku ako je zaprimljena u tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je osoba dužna položiti Ispit.
 
7. Tko imenuje članove državne ispitne komisije?
Članove državne ispitne komisije za opći dio Ispita imenuje ministar pravosuđa i uprave, a za posebni dio ispita čelnik tijela državne uprave, odnosno drugog državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje, po prethodnoj suglasnosti ministra pravosuđa i uprave.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15 i 27/17), članove državne ispitne komisije koji ispituju opći dio Ispita imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a članove Komisije koji ispituju posebni dio državnog stručnog ispita imenuje čelnik državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje, po prethodno dobivenoj suglasnosti  ministra pravosuđa i uprave. 
8. Na koji način se polaže državni stručni ispit?
Državni stručni ispit se sastoji iz Općeg i Posebnog dijela. Opći dio se polaže usmeno i sastoji se iz sedam predmeta. Posebni dio se polaže pismenom i usmenom provjerom znanja iz određenog upravnog područja i poslova koje službenik obavlja.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 16. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) Ispit se sastoji iz općeg i posebnog dijela. Prema članku 17. Uredbe Opći dio Ispita polaže se usmeno i sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni sporovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije.
 
Posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno. Sukladno odredbi članka 18. navedene Uredbe pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja službenik koji polaže Ispit. Pisana zadaća obuhvaća, u pravilu, osim teoretskog dijela i mogućnost rješavanja određenog pitanja ili problema u pojedinom upravnom području, ovisno o poslovima koje službenik obavlja. Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima službenik radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem službenik radi. 
9. Tko snosi troškove polaganja državnog stručnog ispita?
Troškove prvog polaganja državnoga stručnog ispita i popravaka u postupku prvog polaganja ispita snosi državno tijelo koje službenika upućuje na polaganje ispita. Troškove drugog polaganja cijeloga ispita i popravka u postupku drugog polaganja ispita snosi državni službenik.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 15. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17), troškove prvog polaganja Ispita snosi državno tijelo koja upućuje službenika na polaganje Ispita. Sukladno odredbi čl. 25. navedene Uredbe u postupak prvog polaganja Ispita ulazi i popravni Ispit te troškove polaganja snosi državno tijelo koje upućuje službenika na polaganje Ispita.
 
Iznosi naknada za polaganje Ispita za pojedina upravna područja te način uplate dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na sljedećoj poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/raspored-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/22557.
10. Gdje se mogu pronaći pomoćni materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita i odgovori na pitanja u vezi sa polaganjem državnog stručnog ispita ?
Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita se mogu pronaći na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Obrazloženje:
 
Pravni izvori za polaganje Općeg dijela Ispita nalaze se na poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/pravni-izvori-za-polaganje-opceg-dijela-drzavnog-strucnog-ispita/22622. 
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela Ispita iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave nalaze se na poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/pravni-izvori-za-polaganje-posebnog-dijela-drzavnog-strucnog-ispita-22551/22551.
 
Primjeri pitanja i odgovora za provjeru znanja nalaze se na poveznici:  https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/primjeri-pitanja-i-odgovora-za-provjeru-znanja/22552.
 
U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 01/14, 11/15 i 27/17) su propisani pravni izvori i literatura za pripremu polaganja općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita.
 
Pravni izvori i literatura navedeni u Programu državnog stručnog ispita predstavljaju obvezni ispitni sadržaj za pripremu polaganja Ispita, a objavljena pitanja i odgovori su primjeri koji kandidatima mogu poslužiti za ponavljanje naučenog gradiva, odnosno za provjeru znanja po predmetima utvrđenim Programom općeg dijela državnog stručnog ispita.
 
Stoga kandidatu mogu biti postavljena pitanja iz obveznog ispitnog sadržaja sukladno utvrđenim pravnim izvorima i koja nisu sadržana u listi objavljenih pitanja i odgovora na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
11. Kako se određuje termin Ispitnog roka i gdje se održava polaganje Ispita?
Raspored Ispitnih rokova određuje se sukladno broju kandidata koji polažu Ispit iz određenog upravnog područja, dostupnosti ispitivača posebnog i općeg dijela Ispita te propisanog roka u kojem je kandidat dužan položiti Ispit. Polaganje Ispita se u pravilu održava u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Obrazloženje:
 
Prema članku 9. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) polaganje Ispita obavlja se u sjedištu Komisije. Izuzetno, polaganje Ispita može se obaviti i izvan sjedišta Komisije na zahtjev tijela koje službenika upućuje na polaganje Ispita, o čemu odlučuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako Ispit polaže veći broj službenika sa zajedničkim posebnim dijelom Ispita.
Ako se Ispit organizira izvan sjedišta Komisije, troškove organizacije ispita snosi državno tijelo na čiji zahtjev se traži polaganje Ispita izvan sjedišta Komisije.
 
Ispiti se u pravilu održavaju u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave te se termin održavanja Ispita određuje prema broju kandidata koji polažu Ispit iz određenog upravnog područja, dostupnosti Ispitivača posebnog i općeg dijela Ispita te propisanog roka u kojem je kandidat dužan položiti Ispit.
 
Posebno napominjemo da je dužnost službenika pripremati se za polaganje državnog stručnog ispita tijekom probnog rada, a ne tek po zaprimljenoj obavijesti o danu polaganja Ispita.
12. Na koji se način kandidatima dostavlja obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita?
Obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na sljedećoj poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/drzavni-strucni-ispit-22550/raspored-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/22557.Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 59. stavka 2.  Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19), obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na web-stranici tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
13. Može li se odgoditi polaganje državnog stručnog ispita?
Polaganje državnog stručnog ispita se može odgoditi pisanim i osobno potpisanim zahtjevom od strane službenika koji odgađa polaganje Ispita. Zahtjev za odgodom službenik treba dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave najkasnije do dana određenog za polaganje Ispita.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 11. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) službenik može iz opravdanih razloga, u pisanom obliku, odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose najkasnije do dana određenog za polaganje.
 
Zahtjev službenik mora osobno potpisati te se samo u tom slučaju smatra da je Ispit odgođen, odnosno da nije ni održan.
 
O odgađanju odnosno odustanku od polaganja Ispita službenik je dužan izvijestiti i državno tijelo koje ga upućuje na polaganje Ispita.
 
Službenik će potom biti raspoređen na novi Ispitni rok (o tome kako se određuje termin Ispitnog roka može se pročitati u odgovoru na pitanje broj 11).

Uplaćeni iznos troškova polaganja za prvotno određen ispitni rok priznaje se za naknadno polaganje Ispita.
14. Što ako službenik ne odgodi polaganje državnog stručnog ispita ?
Ukoliko službenik ne odgodi ili odgodi polaganje Ispita izvan propisanog roka smatra se da Ispit nije položio.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 12. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15 i 27/17) službenik koji nije pristupio polaganju Ispita, niti je Ispit odgodio, kao i službenik koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
 
15. Koliko puta se može ponavljati Ispit ?
Kandidat koji ne položi jedan ili dva predmeta može pristupiti dva puta na popravni Ispit.
Kandidat koji ne položi tri i više predmeta pristupa ponavljanju cijelog Ispita te ukoliko ne položi jedan ili dva predmeta može samo još jednom pristupiti popravnom ispitu.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 25. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 24/15 i 27/17) nakon prvog polaganja odnosno pristupanja Ispitu službenik koji ne položi najviše dva predmeta, ima pravo pristupiti dva puta na popravni Ispit iz tih predmeta. Službenik koji ne položi tri ili više predmeta, ponavlja cijeli Ispit odnosno, opći i posebni dio Ispita.
 
Nakon ponavljanja cijelog Ispita, službenik ima pravo još jednom polagati popravni Ispit iz najviše dva predmeta. Ako je službeniku utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita prema posebnim propisima, ima pravo polagati Ispit najviše dva puta. U navedenim slučajevima, službenik koji u posljednjem pokušaju ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. O gubitku prava na polaganje Ispita Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi rješenje o obustavi postupka. 
16. Može li se prijaviti za polaganje državnog stručnog ispita nezaposlena osoba ili osoba koja ne radi u javnopravnom tijelu?
Nezaposlena osoba odnosno osoba koja ne radi u javnopravnom tijelu ne može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita. Tek po prijamu u državnu službu, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnu osobu s javnim ovlastima, u kojoj bi osoba obavljala poslove upravnog postupka, osoba bi mogla pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.
 
Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 6. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela u kojem je službenik zaposlen. Čelnik tijela odnosno osoba koju on za to ovlasti potrebnu dokumentaciju i prijavu bez odlaganja dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015.), prestala je važiti odredba članka 88. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN, broj 27/01) koja je davala mogućnost polaganja državnog stručnog ispita i osobama koje nisu bile zaposlene u državnim tijelima, ukoliko su imale dvostruko više radnog staža u struci od vremena trajanja vježbeničkog staža pojedine vrste.
 
Slijedom toga samo osoba koja je zaposlena u javnopravnom tijelu može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita i to po prijavi koju podnosi čelnik javnopravnog tijela. 
17. Tko određuje iz kojeg upravnog područja se polaže posebni dio državnog stručnog ispita?
Po zaprimanju prijave za polaganje Ispita, ovisno o stanju predmeta, dostavljenoj dokumentaciji i opisu poslova koje kandidat za polaganje Ispita obavlja, službene osobe Ministarstva pravosuđa i uprave će donijeti odluku iz kojeg upravnog područja će kandidat polagati posebni dio Ispita.
 
Obrazloženje:
 
Prema članku 10. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) kad tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose zaprimi prijavu, utvrđuje da li službenik ispunjava uvjete za polaganje Ispita i o tome donosi rješenje kojim se odobrava polaganje Ispita.
 
Slijedom toga u Rješenju se utvrđuje i iz kojeg se upravnog područja polaže posebni dio državnog stručnog ispita, sukladno dostavljenoj dokumentaciji i opisu poslova radnog mjesta iz kojeg se određuje koji se poslovi pretežito obavljaju na određenom radnom mjestu. 
18. Za koji stupanj obrazovanja se polaže državni stručni ispit?
Državni ispit se polaže za stupanj obrazovanja koji je utvrđeni uvjet za raspored na određeno radno mjesto te se iz tog razloga ne može polagati za stupanj obrazovanja koji kandidat ima, a koji nije uvjet za određeno radno mjesto na koje je raspoređen.
 
Obrazloženje:
 
Odredbama članka 57. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) izričito je propisano da državni službenici polažu državni ispit za I. i II. razinu ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto. Državni ispit I. razine polažu službenici koji su raspoređeni na radno mjesto za koje je uvjet srednja škola, dok državni ispit II. razine polažu službenici koji su raspoređeni na radno mjesto za koje je uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.
 
Prema članku 12. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08,61/11, 4/18 i 112/19) osim propisanih uvjeta, zakonom, propisom donesenim na temelju zakona ili pravilnikom o unutarnjem redu propisuju se posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, znanje određenoga stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr.).
 
Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15, 124/15 i 27/17), u odredbi članka 2. stavka 2. propisuje da se državni stručni ispit polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme, a sukladno članku 3. stavku 2. je propisano da službenik kojem je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova, polaže Ispit za obavljanje tih poslova.
 
Slijedom toga državni ispit se polaže za stupanj obrazovanja koji je utvrđeni uvjet za raspored na radno mjesto.
19. Kada će se uvesti novi način provedbe državnog ispita, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19)?
Novi način provedbe državnoga ispita uvest će se nakon što stupi na snagu Pravilnik kojim će se propisati postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izrada ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Prema članku 44. stavku 2. Zakona, do donošenja navedenog Pravilnika, postupak i način polaganja državnog ispita provodit će se prema dosadašnjim propisima kojima je uređen postupak i način polaganja državnog stručnog ispita.
Prema članku 45. stavku 2. Zakona, do stupanja na snagu navedenog Pravilnika, ostaju na snazi Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06., 145/12., 1/14., 11/15., 124/15. i 27/17.) i Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/06. i 103/09.).
20. Na koji će se način polagati novi državni ispit, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19)?
Novi državni ispit polagat će se pisanim putem.

Državni ispit polagat će se za I. ili II. razinu, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 11. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenuje osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala za provedbu državnog ispita pisanim ispitivanjem. Sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona, postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona, državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto. Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola. Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.

Prema članku 44. Zakona do donošenja navedenog Pravilnika, postupak i način polaganja državnog ispita provodit će se prema dosadašnjim propisima kojima je uređen postupak i način polaganja državnog stručnog ispita, Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06., 145/12., 1/14., 11/15., 124/15. i 27/17.), te  Pravilniku o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/06. i 103/09.).