Postupak polaganja ispita za državne službenike

1. Može li se u državnu službu primiti osoba koja nema položen državni ispit?
U državnu službu se može primiti osoba bez položenog državnog ispita, no dužna ga je položiti u propisanom roku.

Obrazloženje:

Na natječaj za prijam u državnu službu, može se prijaviti osoba ako ispunjava opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19). Ukoliko je natječajem propisan posebni uvjet položen državni ispit, može se prijaviti na natječaj osoba koja nema položen državni ispit iz razloga što je odredbom članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima propisano da je državni službenik dužan položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
2. Mora li državni službenik koji ima položen državni stručni ispit, polagati posebni dio državnog stručnog ispita kada je raspoređen na drugo radno mjesto za obavljanje određenih poslova?
Državni službenik mora polagati posebni dio državnog stručnog ispita ukoliko je posebnim propisom izričito propisano polaganje posebnog ispita za određene poslove.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17), državni stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela. Navedena uredba u odredbi članka 3. stavka 2. propisuje da službenik kojem je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita za obavljanje određenih poslova polaže državni stručni ispit za obavljanje tih poslova. Uredba o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita u odredbi članka 38. propisuje da službenik koji ima položen ili priznat državni stručni ispit odnosno koji je oslobođen od obveze polaganja državnog stručnog ispita prema ranijim propisima, obavezan je položiti posebni dio državnog stručnog ispita ako je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita za obavljanje određenih poslova na koje je raspoređen.
Tako je sukladno odredbama članka 5. stavka 1., 2. i 3. Zakona o sportskoj inspekciji (NN, broj 86/12, 98/19 i 34/21), jedan od uvjeta za raspored na radno mjesto glavnog sportskog inspektora, višega sportskog inspektora i sportskog inspektora na kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti sportske inspekcije, je položen državni stručni ispit za sportskog inspektora.

Nadalje, odredbom članka 6. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (NN, broj: 61/11, 16/12, 98/19 i 52/21) propisano je da poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij u skladu s ranijim propisima, koja ima stručno znanje i iskustvo stečeno radnim stažem na odgojno-obrazovnim ili pravnim ili upravnim poslovima od najmanje četiri godine te koja ima položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora.
 
3. Ima li osoba koja je primljena u državnu službu na određeno vrijeme obvezu polaganja državnog ispita?
Osoba koja je primljena u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana ima obvezu polaganja državnoga ispita.  Ako je osoba primljena u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju, nema obvezu polaganja državnog ispita, no ispit može polagati po obavljenom probnom radu.
 
Obrazloženje:

Odredbom članka 61. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) propisano je kada se i na koji način osoba može primiti u državnu službu na određeno vrijeme, koliko takva služba može najdulje trajati te u slučaju predvidivog trajanja službe na određeno vrijeme od najmanje šest mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 
Sukladno odredbi članka 56. stavka 3. navedenog Zakona, državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi. Sukladno odredbi članka 56. stavka 4. navedenog Zakona, državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu.
 
Slijedom navedenog, osoba koja je primljena u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana ima obvezu polaganja državnoga ispita, za razliku od osobe koja je primljena u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju, koja može, ali i ne mora pristupiti polaganju državnoga ispita po obavljenom probnom radu.
4. Kada vježbenik najranije može pristupiti polaganju ispita?
Osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) najranije dva mjeseca prije isteka vježbeničkog staža mogu pristupiti polaganju državnog ispita, odnosno kada steknu deset mjeseci radnog iskustva.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 53. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada mogu pristupiti polaganju državnog ispita.
5. Koje su posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita u propisanom roku?
Službeniku koji ne položi državni ispit prestaje državna služba po sili zakona istekom posljednjeg dana roka za polaganje Ispita. Službenik koji nakon rasporeda ili premještaja na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja nije u roku položio državni ispit II. razine, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.

Obrazloženje:
 
Sukladno odredbi članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), državni službenik dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto. Sukladno odredbi članka 56. stavka 3. Zakona, državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana također je dužan položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi. Ako službenik sukladno navedenim odredbama Zakona ne položi državni ispit u propisanom roku, prestaje mu državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita, prema odredbi članka 60. stavka 1. Zakona.
 
Sukladno odredbi članka 56. stavka 2. Zakona, državni službenik koji se raspoređuje ili premješta na radno mjesto bez položenog državnog ispita ili s položenim državnim ispitom niže razine od propisane za to radno mjesto, dužan je položiti državni ispit propisane razine u roku od šest mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto. Prema odredbi članka 60. stavka 2. Zakona, službenik koji nakon rasporeda ili premještaja na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja nije u roku položio državni ispit II. razine, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.

Sukladno odredbi članka 137. stavak 1. točka 6. Zakona, državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona ako ne položi državni ispit u propisanom roku, istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni ispit, ako Zakonom nije drukčije propisano. 
6. Mora li polagati državni ispit osoba koja ima položen pravosudni ispit?
Osoba koja ima položen pravosudni ispit je oslobođena polaganja državnog ispita.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 56. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) državni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit.
7. Smatraju li se položenim ili priznatim državnim stručnim ispitom položeni ili priznati stručni ispit za obavljanje određenih poslova na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“ broj 61/06.) ?
Stručni ispit koji je položen pred nadležnim tijelom, prema propisima i utvrđenom programu koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita smatra se položenim državnim stručnim ispitom.
 
Obrazloženje:
Sukladno odredbama članaka 37. i 38. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17) položeni ili priznati Ispit za obavljanje određenih poslova na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu Uredbe, smatraju se položenim ili priznatim Ispitom prema odredbama Uredbe.  Ispit nije dužan polagati službenik koji je oslobođen obveze polaganja Ispita na temelju dosadašnjih propisa.
Službenik koji ima položen ili priznat Ispit odnosno koji je oslobođen od obveze polaganja Ispita prema ranijim propisima, obvezan je položiti posebni dio Ispita ako je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova na koje je raspoređen.
Stručni ispiti su se ranije polagali sukladno odredbama Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave (NN, broj: 12/84. i 60/91.). Člankom 46. Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova i stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave bila su navedena upravna tijela pred kojima su bile ustrojene ispitne komisije za polaganje stručnih ispita, osim ako posebnim propisima nije bilo drukčije određeno.
Ukoliko je stručni ispit položen pred nadležnim tijelom i temeljem propisa koji su u to vrijeme bili na snazi za zaposlene u tijelima uprave, priznaje se kao položeni državni stručni ispit za stupanj obrazovanja i iz upravnog područja za koji je položen.
8. Je li državni službenik mogao biti oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita prema ranijim propisima?
Državni službenik je mogao biti oslobođen od polaganja stručnog ispita prema odredbama Zakona o upravi (NN, broj: 16/78., 50/78, 29/85., 48/85., 41/90., 47/90. i 53A/91.) i od polaganja državnog stručnog ispita prema odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (NN, broj: 74/94, 86/94 i 7/95).
 
Obrazloženje:
Sukladno članku 325. Zakona o upravi i članku 37. stavku 1. Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave (NN, broj 12/84. i 60/91.) čelnik tijela je mogao prilikom zasnivanja radnog odnosa sa osobom koja je imala radni staž duži od vremena određenog za pripravnički staž, takvu osobu osloboditi od obveze polaganja stručnog ispita, pod uvjetom da je prethodno radila na odgovarajućim poslovima i zadacima određeni broj godina.
Navedenim člancima propisano je da prilikom zasnivanja radnog odnosa sa osobom koja ima radni staž duži od vremena određenog za pripravnički staž, čelnik tijela može takvu osobu osloboditi od obveze polaganja stručnog ispita, pod uvjetom da je prethodno radila na odgovarajućim poslovima i zadacima određeni broj godina.
Slijedom navedenog, ukoliko rješenje o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita, nije donijeto u trenutku zasnivanja radnog odnosa takvo oslobođenje se nije temeljilo na zakonitoj osnovi.
Sukladno odredbi članka 93. stavka 2.i 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti državnog službenika moglo se osloboditi obveze polaganja državnog stručnog ispita, ako je u odgovarajućoj struci imao najmanje 10 godina radnoga staža, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno. Rješenje o oslobađanju od obveze polaganja državnog stručnog ispita mogao je donijeti ministar nadležan za poslove opće uprave. Državni službenik koji je oslobođen od obveze polaganja državnog stručnog ispita izjednačen je s državnim službenicima koji imaju položen državni stručni ispit.
Člankom 127. stavkom 6. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN, broj 27/01) je propisano da službenici koji do stupanja na snagu tog Zakona nisu položili državni stručni ispit, a nisu ni oslobođeni obveze polaganja državnog stručnog ispita prema dosadašnjim propisima, dužni su položiti državni stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona.
U članku 62. stavku 2. navedenog Zakona propisano je da je obavezni posebni uvjet za raspored na radno mjesto službenika položen državni stručni ispit za poslove radnog mjesta odgovarajuće vrste.
9. Ima li s obzirom na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19) obvezu polaganja državnog ispita za II. razinu službenik koji ima položen državni strucni ispit za srednju strucnu spremu, a tijekom službe je napredovao na radno mjesto za koje je propisani uvjet za raspored viši stupanj obrazovanja?
Državni službenik koji je raspoređen na radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja od onog za koji ima položen državni stručni ispit, dužan je polagati ispit II. razine, s obzirom na to da se odredba članka 42. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnim službenicima (Narodne novine, broj: 70/19) ne odnosi na takvog službenika. Navedena odredba Zakona odnosi se na državnog službenika koji je bio oslobođen od obveze polaganja Ispita prema ranijim propisima kako je navedeno pod pitanjem i odgovorom br. 8.
 
Obrazloženje:
 
Odredbama članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima izričito je propisano da državni službenici polažu državni ispit za I. i II. razinu ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto. Državni ispit I. razine polažu službenici koji su raspoređeni na radno mjesto za koje je uvjet srednja škola, dok državni ispit II. razine polažu službenici koji su raspoređeni na radno mjesto za koje je uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.
 
Prema članku 42. stavku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima službenik koji je po ranijim propisima oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta određenog stupnja obrazovanja nije dužan polagati državni ispit određene razine. No potrebno je naglasiti da oslobođenje od obveze polaganja Ispita mora biti izričito propisano zakonom stoga je službenik mogao biti oslobođen od polaganja stručnog ispita prema odredbama Zakona o upravi (Narodne novine, broj: 16/78., 50/78, 29/85., 48/85., 41/90., 47/90. i 53A/91.) i prema odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (Narodne novine, broj: 74/94, 86/94 i 7/95).
 
Slijedom navedenog, službenik koji je raspoređen na radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja od onog za koji ima položen državni stručni ispit, a nije oslobođen obveze polaganja ispita prema gore navedenim propisima, dužan je polagati državni ispit II. razine.
 
Navedenim izmjenama je otklonjena pravna praznina u odnosu na ranije odredbe o obvezi polaganja državnog stručnog ispita koje nisu propisivale polaganje državnog stručnog ispita za određeni stupanj obrazovanja te su stoga bile u suprotnosti s odredbama Zakona kojima se propisuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (radno iskustvo ostvareno u određenom stupnju  obrazovanja i struci) kao uvjet za prijam i raspored u državnu službu na određeno radno mjesto.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima usklađene su odredbe Zakona i sa odredbama čl. 44. i 55. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (polazeći od merit načela, ulazak u službu i napredovanje u službi najboljima) kako bi svim građanima Republike Hrvatske javna služba bila dostupna pod jednakim uvjetima.
10. Mora li službenik koji je položio stručni/strukovni ispit polagati državni ispit?
Službenik koji ima položen stručni/strukovni ispit za posebna zanimanja u javnoj službi mora polagati državni ispit.

Obrazloženje:

Zaposleni u tijelima državne uprave, polažu državni ispit sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19).
 
Položeni stručni ispit po Programu koji je propisan posebnim propisom (npr. Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN, broj: 66/15), Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN, broj: 02/11, 14/13 i 126/14 i 135/15), Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj: 88/03)), za obavljanje određenih poslova (npr. za socijalne radnike u ustanovama socijalne skrbi), koji se polaže pred nadležnim Ispitnim povjerenstvom, ne smatraju se položenim ili priznatim državnim ispitom za rad u tijelima državne uprave. Zakon o državnim službenicima ne propisuje da čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke može temeljem podnesene zamolbe osloboditi službenika od obveze polaganja državnog ispita.
 
11. Može li se produžiti rok za polaganje državnog stručnog ispita?
Rok za polaganje državnog stručnog ispita se može produžiti ukoliko postoje za to opravdani razlozi.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19), u  slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, te drugog opravdanog razloga, rok za polaganje državnog ispita produžit će se na zahtjev službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni ili roditeljski dopust ili drugi opravdani razlozi. Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka tog roka. O produženju državne službe i roka za polaganje državnog ispita donosi se posebno rješenje.