Postupak polaganja ispita za pravne osobe

1. Može li polagati državni stručni ispit osoba zaposlena u privatnoj firmi?
Osoba koja je zaposlena u trgovačkom društvu koje nema javne ovlasti ne može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi državne stručne ispite, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) i Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,  124/15 i 27/17) i to za: državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnih zakonom povjerenih javnih ovlasti, kojim je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita (npr. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj: 47/09), propisuje u odredbi članka 23. stavku 2. da službena osoba u javnopravno tijelu koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit), te osobe sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 
2. Može li polagati državni stručni ispit osoba zaposlena u pravnoj osobi?
Ukoliko pravna osoba ima javne ovlasti, a osoba obavlja poslove službene osobe postoji pravna osnova za polaganje državnog stručnog ispita.
Ukoliko osoba zaposlena u pravnoj osobi s javnim ovlastima ne obavlja poslove službene osobe, nema pravne osnove po kojoj bi se osobi moglo odobriti polaganje državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09), u upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela. U javnopravnim tijelima službena osoba koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit. Javnopravna tijela su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti
Ukoliko osoba obavlja poslove službene osobe koja rješava o pravima i pravnim interesima pravnih i fizičkih osoba vođenjem upravnog postupka i to je izrijekom navedeno u općem aktu kao i obveza polaganja Ispita osoba po toj osnovi pristupa polaganju državnog stručnog ispita. 
3. Može li osoba zaposlena u udruzi koja pruža besplatnu pravnu pomoć polagati državni stručni ispit?
Udruga stječe ovlast za pružanje pravne pomoći upisom u Registar pružatelja primarne pravne pomoći kada pruži dokaz da je osigurala pružanje pravne pomoći od strane osobe koja ima položen državni stručni ispit, stoga se navedenoj osobi može odobriti polaganje državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 34. stavak 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13 i 98/19) zahtjevu za upis u Registar pružatelja besplatne pravne pomoći udruga prilaže dokaz o osiguranoj suradnji s osobom koja ima završen diplomski studij prava, položen državni stručni ili pravosudni ispit i najmanje dvije godine radnog staža u struci, odnosno znanstveno zvanje.
4. Može li vježbenik koji obavlja praksu u javnobilježničkom uredu polagati državni stručni ispit?
Vježbenik u javnobilježničkom uredu obavlja praksu radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita prema programu stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika. Slijedom toga navedena praksa se ne obavlja radi stjecanja uvjeta za polaganje državnog stručnog ispita. Ukoliko se osoba primi u državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugo javnopravno tijelo moći će pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 123. stavku 6. Zakona o javnom bilježništvu (NN, broj: 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16) javnobilježnički vježbenik u javnobilježničkom uredu obavlja praksu radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita prema programu stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u propisanom roku. Radno iskustvo, probni rad odnosno vježbenički staž nakon kojeg se polaže državni stručni ispit propisan je različito za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnim zakonom povjerenih javnih ovlasti kojim je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita te osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Međutim, državni stručni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit, sukladno odredbi članka 56. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19), kao ni službenik u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi članka 92. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.
5. Može li se primiti u državnu službu osoba bez položenog državnog stručnog ispita?
U državnu službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit.

Obrazloženje:
Na natječaj za prijam u državnu službu, može se prijaviti osoba ako ispunjava opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19). Ukoliko je natječajem propisan posebni uvjet položen državni ispit, može se prijaviti na natječaj osoba koja nema položen Ispit iz razloga što je odredbom članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima propisano da je državni službenik dužan položiti Ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
6. Može li se prijaviti za polaganje državnog stručnog ispita nezaposlena osoba ili osoba koja ne radi u javnopravnom tijelu?
Nezaposlena osoba odnosno osoba koja ne radi u javnopravnom tijelu ne može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita. Tek po prijemu u državnu službu, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnu osobu s javnim ovlastima, u kojoj bi osoba obavljala poslove upravnog postupka, osoba bi mogla pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.
 
Obrazloženje:
Stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, i 138/15 - Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) - stupio na snagu dana 01. siječnja 2006. godine, prestala je važiti odredba članka 88. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN, broj: 27/01) koja je davala mogućnost polaganja državnog stručnog ispita i osobama koje nisu bile zaposlene u državnim tijelima, ukoliko su imale dvostruko više radnog staža u struci od vremena trajanja vježbeničkog staža pojedine vrste. Sukladno članku 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN, broj: 47/09), tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti su javnopravna tijela koja u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima.
7. Može li osoba zaposlena na radnom mjestu tajnika školske ustanove pristupiti polaganju državnog stručnog ispita?
Osoba zaposlena u školskoj ustanovi na radnom mjestu tajnika može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se u javnim ustanovama, a javne ustanove su: osnovne škole, srednje škole, učenički domovi i druge javne ustanove.
Sukladno odredbi članka 102. navedenog Zakona, školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.
Sukladno odredbi članka 103. Zakona administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.
Nadalje, sukladno odredbi članka 105. navedenog Zakona poslove tajnika može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke.
Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09), propisuje u odredbi članka 23. stavku 2. da službena osoba u javnopravnom tijelu koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit.
Sukladno članku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.
Ako školska ustanova u svezi s navedenim poslovima ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika (u daljnjem tekstu: roditelj) ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama ovog Zakona i zakona kojima se uređuje djelatnost koju obavlja.
Odredbom članka 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN, broj 40/14), propisani su i poslovi koji se odnose na vođenje upravnog postupka odnosno kadrovski poslovi vezani uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa, te donošenje rješenja o korištenju godišnjeg odmora. 
8. Može li osoba zaposlena na radnom mjestu tajnika dječjeg vrtića pristupiti polaganju državnog stručnog ispita?
Osoba zaposlena kao tajnik dječjeg vrtića može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07., 94/13 i 98/19) propisano je da su dječji vrtići javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu, dok je člankom 1.a stavak 1. navedenog Zakona  propisano da kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove: upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, izdavanje potvrda i mišljenja i upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Nadalje,  člankom 1.a stavkom 2.  Zakona propisano je da kada dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. navedenog članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
Sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Zakona osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09), propisuje u odredbi članka 23. stavku 2. da službena osoba u javnopravno tijelu koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit.