Postupak polaganja ispita za službenike lokalne i područne samouprave

1. U kojem roku je službenik dužan položiti državni stručni ispit?
Osoba koja je primljena u službu s potrebnim radnim iskustvom dužna je položiti državni stručni ispit u roku godine dana od prijama u službu,a vježbenik (osoba bez potrebnog radnog iskustva) je dužan položiti državni stručni ispit do isteka vježbeničkog staža.

Obrazloženje:
Prema članku 14. i 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08,61/11, 04/18 i 112/19) osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen Ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da Ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Prema članku 88. navedenog Zakona vježbenik je dužan Ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža. 
2. Može li se produžiti rok polaganja državnog stručnog ispita?
U slučaju privremene spriječenosti za rad zbog bolovanja, rodiljnog dopusta, odnosno drugoga opravdanog razloga, rok polaganja državnog stručnog ispita se može produžiti.
 
Obrazloženje:
 Prema članku 88. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi Ispit u roku, može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca o čemu se donosi rješenje.
Isto tako, prema članku 92. navedenog Zakona službeniku se može produžiti rok polaganja Ispita za onoliko vremena koliko je trajala privremena spriječenost za rad zbog bolovanja, odnosno drugi opravdani razlozi.
 
3. Kada vježbenik najranije može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita ?
Vježbenik može najranije pristupiti polaganju državnog stručnog ispita kada stekne deset mjeseci radnog iskustva.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 85. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Odredbom članka 86. istog Zakona je propisano da vježbenički staž traje 12 mjeseci.
Odredbom članka 88. navedenog Zakona je propisano da vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža, stoga ne može pristupiti polaganju ispita prije nego stekne deset mjeseci radnog iskustva. 
4. Ima li obvezu polaganja državnog stručnog ispita službenik koji ima akademsko zvanje?
Službenik koji ima akademsko zvanje ima obvezu polaganja državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) ne predviđa mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od dužnosti polaganja državnog stručnog ispita, službenika koji se prima na radno mjesto ako ima akademsko zvanje doktora ili magistra znanosti.
Sukladno odredbi članka 92. istog Zakona samo službenik koji ima položen pravosudni ispit nije dužan polagati Ispit.
5. Je li u obvezi polaganja državnog stručnog ispita službenik koji se u postupku napredovanja raspoređuje na radno mjesto za koje je propisani uvjet viši stupanj obrazovanja, a za koji nema položen državni stručni ispit ?
Propisi koji uređuju napredovanje u službi ne utvrđuju izričito obvezu polaganja državnog stručnog ispita stoga službenik koji tijekom službe napreduje na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja od onog za koji ima položen državni stručni ispit nema obvezu polaganja državnog stručnog ispita za taj viši stupanj obrazovanja.

Obrazloženje:
Odredbom članka 102. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) propisano je da službenik može napredovati rasporedom na radno mjesto s višim koeficijentom za izračun plaće od onog na koje je do tada bio raspoređen, u istom ili drugom upravnom tijelu iste lokalne jedinice, u istom ili drugom mjestu rada, ako postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik napredovanjem raspoređuje, ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto, njegov rad je najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao »odličan« ili »vrlo dobar«, je službenik dao svoj pristanak na raspored. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne propisuje obvezu polaganja ispita nakon napredovanja službenika na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja.
Prema presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-479/14-4 od 23. rujna 2015. godine, obveza polaganja državnog stručnog ispita može se temeljiti isključivo na zakonskim odredbama, dok se uredbom odredbe zakona razrađuju radi provedbe istoga. Uvažavajući zakonske odredbe i upravno-sudsku praksu, smatramo da službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji tijekom službe bude raspoređen na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja od onog za koji već ima položen državni stručni ispit, nema obvezu polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za koje je propisan viši stupanj obrazovanja, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
6. Po kojem programu polažu državni stručni ispit službenici u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave?
Službenici u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državni stručni ispit polažu pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, a na program Ispita, te postupak i način polaganja Ispita primjenjuje se Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita.

Obrazloženje:
Sukladno odredbi članka 89. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) službenici u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ispit polažu pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri Ministarstvu pravosuđa i  uprave, a na program Ispita, te postupak i način polaganja Ispita primjenjuju se propisi o državnim službenicima. Sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita, (NN, broj: 61/06, 145/12, 1/14, 11/15,124/15 i 27/17), Ispit se polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.
 
7. Je li se moglo službenika jedinice lokalne (regionalne) samouprave osloboditi obveze polaganja državnog stručnog ispita sukladno odredbi članka 93. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (NN, broj: 74/94, 86/94 i 7/95)?
Službenika jedinice lokalne (regionalne) samouprave se nije moglo osloboditi obveze polaganja državnog stručnog ispita prema odredbama navedenog Zakona već prema odredbama Zakona o upravi.

Obrazloženje:
Prema odredbi članka 1. navedenog Zakona tim Zakonom uređuju se položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, uredima i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor), te plaće državnih službenika i namještenika kao i plaće sudaca, zamjenika državnih odvjetnika, zamjenika vojnih odvjetnika, zamjenika državnih pravobranitelja, sudaca za prekršaje i sudskih savjetnika.
Odredbe tog Zakona odgovarajuće su se primjenjivale na zaposlene u uredima i službama Grada Zagreba do donošenja posebnoga zakona.
Na službenike jedinica lokalne (regionalne) samouprave, nisu se primjenjivale odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.
Službenici jedinica lokalne samouprave mogli su biti oslobođeni obveze polaganja Ispita po ranijim propisima koji su se na njih primjenjivali i to temeljem odredbe Zakona o upravi (NN, broj: 16/78., 50/78., 29/85., 48/85., 41/90., 47/90. i 53A/91.), i Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova, te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave (NN, broj 12/84. i 60/91.).
Odredbom članka 325. stavka 2. Zakona o upravi te člancima 36. i 37. Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova, te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave bilo je propisano da je samo prilikom zasnivanja radnog odnosa sa osobom koja je imala radni staž duži od vremena određenog za pripravnički staž, čelnik tijela mogao takvu osobu osloboditi od obveze polaganja stručnog ispita, pod uvjetom da je prethodno radila na odgovarajućim poslovima i zadacima određeni broj godina.