Francuska Republika

  • Konvencija o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Francuske Republike, Pariz, 18. svibnja 1971. godine
-vidi: podtoč. 12. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/72
 
  • Sporazum o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 01.03.1954. godine sklopljen 29. listopada 1969. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
 
  • Konvencija o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. listopada 1969. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
 
  • Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Francuske, Beograd, 29. listopada 1969. godine
- zaključena 29. listopada 1969. godine, ratificirana 24. lipnja 1970. godine
- stupila na snagu 01. studenog 1970. godine
- vidi podtoč. 9. točke I. Odluke o ... sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 16/71
 
  • Konvencija o izručivanju između SFRJ i Republike Francuske, Pariz, 23. rujna 1970. godine
- zaključena 23. srujna 1970. godine, ratificirana 03. ožujka 1971. godine
- stupila na snagu 01. kolovoza 1971. godine
 - vidi: podtoč. 10. točke I. Odluke o...sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 43/71
 
  • Sporazum o izručivanju ratnih zločinaca (razmjena pisama) između francuske i jugoslavenske vlade, Pariz, 27. travnja 1946. godine
- tekst nije objavljen
- vidi: toč. 2 Odluke o ... sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori broj 4/96