Kraljevina Nizozemska

  • Ugovor o izdavanju krivaca od 28.02. (11.03) 1896. godine         

- tekst Konvencije objavljen - Srpske novine, broj 275/1896. godine - opća sukcesija.
 
  • Ugovor o sudskom raspravljanju, arbitraži i mirenju između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije

- potpisan 11. ožujka 1931. godine, objava u Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije, broj 85-xxxvii/1932
 
  • Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca, Beograd, 9. listopada 1953. godine i 8. lipnja 1954. godine.

- tekst nije objavljen
- vidi: toč. 1 pod 3. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (i Sporazuma s Kraljevinom Nizozemskom)
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj 4/02
 
  • Pismo namjere između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Nizozemske u svezi daljnjeg jačanja kapaciteta hrvatskog Ministarstva pravosuđa

- potpisan 7. rujna 2009. godine