Republika Sjeverna Makedonija

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Skopju 2. rujna 1994. godine

"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 3/95
- ugovor je stupio na snagu 29. svibnja 1995. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori,  broj 1/97
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, potpisan u Skopju 2. rujna 1994. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 8/95.
- ugovor je stupio na snagu dana 26.  lipnja 1995. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 12/97
 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 9/99
 
  • Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Republike Makedonije
- potpisan 2. veljače 2006. godine
- stupio na snagu 2. veljače 2006. godine
 
  • Memorandum o suglasnosti i međusobnoj suradnji u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Javnog tužiteljstva Republike Makedonije
- potpisan 13. studenog 2007. godine
- stupio na snagu 13. studenog 2007. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju, potpisan u Zagrebu 31. listopada 2011. godine
- potpisan 31. listopada 2011. godine,  privremena primjena 31. listopada 2011. godine
- stupio na snagu 22. studenog 2012. godine