Republika Turska

  • Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, Ankara, 8. listopada 1973. godine

- vidi: podtoč. 4  toč.I.Odluke ... (s Turskom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 13/97
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori broj 12/76.
 
  • Konvencija o izručivanju između SFRJ i Republike Turske od 17. novembra 1973. godine

- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Dodatak broj 47/75 - opća sukcesija
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisan u Ankari 10. veljače 1999. godine              

"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 15/2000.
- ugovor je stupio na snagu 19. siječnja 2003. godine
Objava stupanja na snagu "Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/03)